İnovasyonun İstihdama Yansımaları

Author :  

Year-Number: 2020-4
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-17 23:30:52.0
Language : Türkçe
Konu : Ekonomi
Number of pages: 372-381
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnovasyon kavramının kökeni çok eski yıllara dayanmasına ve birçok iktisatçı tarafından çalışma konusu edilmesine rağmen son 50 yıl içerisinde önemi gittikçe artan konulardan birisi olmuştur. Öneminin artmasının temel sebebi ise küreselleşme ile beraber ülkelerin dünya ekonomisini çıkarlarına yarayacak şekilde yönetebilmek istemesidir. Bu açıdan inovasyon, ekonomik hayatta kalma ve sürdürülebilir rekabet için stratejik bir gerekliliktir. Ülkeler mal ve hizmet üretilmesi ve bunun uluslararası pazarda satılması sonucunda kar elde etmekte ve piyasaya hâkim olabilmektedirler. Ülkeler bilgi üretimi ile, teknolojide yenilikler sağlayarak, uluslararası piyasada satabilecekleri mal ve hizmet üretme çabası içerisine girmektedirler. Bundan dolayı birçok ülke dünya ekonomisinde var olabilmek ve bu pazarda hakimiyet sağlayabilmek ve de gelir artışı sağlayabilmek amacıyla inovasyona yönelmektedirler. Ülkelerin ekonomik büyümelerini sağlamalarında ve istihdam artışı gerçekleştirmelerinde inovasyon oldukça önemli bir yer almaktadır. Diğer yandan kalkınmada da itici güç olarak kabul edilen inovasyon küresel sorunların ele alınmasında da önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın temel amacı inovasyon kavramın, önemini, amacını ve inovasyon çeşitlerini incelemek ve inovasyonun istihdama etkilerini ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

Despite the fact that the concept of innovation dates back to ancient times and has been the subject of study by many economists, it has become one of the issues that has increased in importance in the last 50 years. The main reason for its increase in importance is that countries want to manage the world economy in a way that benefits them with globalization. In this respect, innovation is a strategic requirement for economic survival and sustainable competition. Countries gain profits and dominate the market as a result of producing goods and services and selling them in the international market. Countries are trying to produce goods and services that they can sell in the international market by providing information production and innovations in technology. Therefore, many countries turn to innovation in order to exist in the world economy and to dominate this market and to increase income. Innovation plays an important role in the economic growth and employment growth of countries. On the other hand, innovation, which is accepted as a driving force in development, also reveals its importance in addressing global problems. The main purpose of this study is to examine the importance, purpose and types of innovation of the concept of innovation and to reveal the effects of innovation on employment.

Keywords


 • Ercan, Ö. (2019). İnovasyon ve İstihdama Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

 • Işık, N. (2017). Banka Kredisi, İnovasyon, Ekonomik Büyüme İlişkilerinin Analizi: G-20 Örneği. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 1(2), 53-66.

 • Işık, N.; Işık, H. B., & Kılınç, E. C. (2015). Girişimcilik ve İnovasyon İlişkisi: Teorik Bir Değerlendirme. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 1(2), 57-90.

 • Kalça, A., & Atasoy, A. G. Y. (2008). Ekonomik Büyüme Aracı Olarak Bilgi Yayılımları ve İnovasyon. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 3(2), 95-110.

 • Keskin, S. (2018). Girişimcilik ve İnovasyon Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(13), 186-193.

 • Özbek, H., & Atik, H. (2013). İnovasyon Göstergeleri Bakımından Türkiye’ nin Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Yeri: İstatiksel Bir Analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (42), 193210.

 • Özkul, G., & Örün, E. (2016). Girişimcilik ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Araştırma. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 5(2), 17-51.

 • Piva, M., & Vivarelli, M. (2017). “Technological Change and Employment: Were Ricardo and Marx Right?”, Institue of Labor Economics, (10471), 5-7.

 • Saatçioğlu, C., & Bildirici, Ü. (2017). İnovasyon göstergeleri bakımından Türkiye’nin OECD ülkeleri arasındaki yeri: Ekonometrik bir uygulama. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 5(4), 44-56.

 • Şahinli, M. A., & Kılınç, E. (2013). İnovasyon ve İnovasyon Göstergeleri: AB Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(25), 329-356.

 • Taymaz, E. (1997). Türkiye İmalat Sanayiinde Teknolojik Değişme ve İstihdam. Ankara: Teknoloji ve İstihdam.

 • Vivarelli, Marco (2015). “The Economics of Thecnical Change and Employment: A Reappraisal of Chris Freeman’s Intuitions”. Institute of Labor Economics, 5-15.

 • Yılmaz, Z., & İncekaş, E. (2018). Türkiye’de İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 154-169.

                                                                                                    
 • Article Statistics