Refahın Yeniden Dağıtımı: Türkiye’de Makroekonomik Yapı Buna İmkân Sağlıyor Mu?

Author :  

Year-Number: 2021-1
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-02 13:35:41.0
Language : Türkçe
Konu : İktisat
Number of pages: 15-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Refah devletinin amacı, yurttaşlarına kaliteli ve uygun bir refah düzeyini karşılamak ve vatandaşların olumsuzlar karşısında yaşam şartlarının kötüleşmesini önlemektir. Gelişmiş toplumlarda genellikle sosyal devlet olmanın en temel göstergesi olarak ülkede yaşayan her bireyin kendini güven içerisinde hissetmesi ve kendini özgürce ifade edebilmesi önemli eşiktir. Bu bağlamda ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması amacıyla piyasa başarısızlıklarını ortadan kaldırmak, gelir dağılımında adaleti tesis etmek, sosyal güvenliğin daraltıcı olmadan tabana yayılmacı bir modelle kurgulanmasını sağlamak, sermaye yatırımlarını teşvik etmekle birlikte, ekonomik faaliyetlerin ideal koşulları içerisinde ve tam istihdam seviyesinde yürütmek refah devletinin bir bütünsel olarak uygulamalarıdır. Bir refah devleti programı olarak, Evrensel Temel Gelir uygulamasının klasik refah devleti programlarından ayrıldığı nokta, klasik refah programlarının gelir eşitliğini önceleyen, mağduriyet giderici nitelikte olmasıdır. Oysaki Evrensel Temel Gelir (Universal Basic Income), fırsat eşitliğini önceleyen, mağduriyet önleyici nitelikte bir programdır. Bu iktisat yazında refahın yeniden dağıtımının günümüz makroekonomik sistemde bireye güvence sağlanmasının çeşitli kavramsal ve kuramsal çerçevesi üzerinden yeniden düşünmemiz gerektiğini, finansal araçların daha etkin kullanımıyla sürdürülebilir büyümenin refaha etki edebileceğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the welfare state is to provide its citizens with a quality and appropriate level of welfare and to prevent the deterioration of the living conditions of the citizens in the face of the negative. In developed societies, the most basic indicator of being a social state is that every individual living in the country feels safe and express himself freely. In this context, in order to ensure economic growth and development, to eliminate market failures, to establish justice in income distribution, to ensure that social security is structured with a broad-based model without constricting, encouraging capital investments, conducting economic activities in ideal conditions and at full employment level is a holistic of the welfare state. as applications. As a welfare state program, the point where Universal Basic Income practice differs from classical welfare state programs is that classical welfare programs prioritize income equality and are grievous. However, Universal Basic Income (Universal Basic Income) is a program that prioritizes equality of opportunity and has an unjust treatment. This economics literature shows that the redistribution of welfare and the assurance of the individual in today's macroeconomics system must be rethinked through various concepts and theories.

Keywords


 • Albayrak, Ö. (2003), Refah İktisadının Teorik Temelleri: Piyasa Refah İlişkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Master Tezi.

 • Allegri, G.,& Foschi, R. (2020). Universal Basic Income as a Promoter of Real Freedom in a Digital Future. World Futures, 1-22.

 • Arslan, A.(2020).Yatırımcılara Yönelik Harcama Vergisi muafiyet ve İstisna Uygulamalarının Ödeme gücü ve sosyal adalet açısından Değerlendirilmesi, Türkiye’de Yapısal Dönüşüm Mali ve Sosyal Değerlendirmeler(ed) içinde, Ankara: Gazi Kitabevi.

 • Bernanke, B. S. 2020. “The New Tools of Monetary Policy.” American Economic Association Presidential Address, January 4.

 • Blinder, A., & M. Zandi. 2015. “The Financial Crisis: Lessons for the Next One.” Policy Futures Paper, Center on Budget and Policy Priorities, Washington, DC

 • Bozdoğan, K., Buyrukoğlu, S., & Bozdoğan, D. (2012). Sosyal Vergileme İlkeleri Açısından Asgari Geçim İndiriminin Değerlendirilmesi. Vergi Dünyası Dergisi, 375, 128-136.

 • Briggs, Asa. “The Welfare State in Historical Perspective.” In The Welfare State Reader, edited by Christopher Pierson and Francis G. Castles, 18–31. London: Polity Press, 2000.

 • Çalışkan, Ş. (2010). Türkiye’de gelir eşitsizliği ve yoksulluk. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (59), 89-132.

 • Çoban, R. (2017). Sosyal Adalet, Eşitlik ve Sosyal Hizmet. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 252-260.

 • Furman, J. 2020. “Protecting People Now, Helping the Economy Rebound Later.” In Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes, edited by R. Baldwin and B. Weder di Mauro, 191–96. Center for Economic Policy and Research. Washington, DC: CEPR Press.

 • Gafar, John, (1998). “Growth, Inequality and Poverty in Selected Caribbean and Latin American Countries, with Emphasis on Guyana”, Journal of Latin American Studies, 30, s.591-617.

 • Galí, J., & L. Gambetti. 2009. “On the Sources of the Great Moderation” American Economic Journal: Macroeconomics 1 (1): 26–57

 • Karimi, S. (2017). Beyond the Welfare State : Postwar Social Settlement and Public Pension Policy in Canada and Australia. University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division.

 • Loayza, N. V., & Pennings, S. (2020). Macroeconomic policy in the time of COVID-19: A primer for developing countries.

 • Martinelli, L. (2020). A Basic Income Trilemma: affordability, adequacy, and the advantages of radically simplified welfare. Journal of Social Policy, 49(3), 461-482.

 • Molina, G. G., Ortiz-Juarez, E., & NETWORK, U. G. P. (2020). Temporary basic income: protecting poor and vulnerable people in developing countries. United Nations Dev. Program.

 • Nadaroğlu, H. (1998)Mahalli İdareler - Teori –Ekonomi – Uygulama, İstanbul: Beta Basım Dağıtım.

 • Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus and COVID-19 pandemic: a review. International journal of surgery.OECD(2020), Poverty rate(indicator).

 • Öğretir, A.H.(2020). Maliye Konu Anlatımı, 8. Baskı, Ankara: 4T Yayınevi.

 • Özdemir, İ. B. (2019). En az geçim indiriminin Türk vergi sistemi içerisindeki yeri ve bazı ülke uygulamaları açısından karşılaştırılması (Master's thesis, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

 • Paine, T (1995) Collected Writings, New York City: Library of America.

 • Pürsünlerli, E.S.(2003). Ayırma İlkesi Açısından Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılmasının Etkileri Ve Analizi,Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Doktora Tezi Ankara.

 • Rawls, J. (1971) A Theory of Justice, Massachusetts: Belknap Press.

 • Reeskens, T. (2020). Migration and the welfare state: welfare magnets and welfare chauvinism. In Handbook on Society and Social Policy. Edward Elgar Publishing.

 • Saha, A. K., & Mishra, V. (2020). Genetic distance, economic growth and top income shares: Evidence from OECD countries. Economic Modelling, 92, 37-47.

 • Sen, A, (1973), On Economic Inequality, Clarendon Press, Oxford.

 • Sloman, P. (2018). Universal Basic Income in British Politics, 1918-2018: From a'Vagabond's Wage'to a Global Debate.

 • Sönmez, S. (1987), Kamu Ekonomisi Teorisi, Teori Yayınları, Ankara.

 • Sunal, O. (2011). “Sosyal Politika: Sosyal Adalet Açisindan Kuramsal Bir Değerlendirme”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(03), 283-305.

 • Todaro, M. P., (2000). Economic Development, Seventh Edition, Addison Wesley, Massachusetts.

 • Yıldırım, Ö. A. M. (2011). Dünyada ve Türkiye’de yoksulluğun analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 60-76.

 • https://www.ailevecalisma.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/ (E.T.24.03.2021).

                                                                                                    
 • Article Statistics