İşletmelerin Misyon Bildirgelerinde Sosyal Sorumluluk Olgusu: BİST 30 Endeksi Üzerine Bir İçerik Analizi

Author:

Year-Number: 2021-4
Number of pages: 469-491
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde özellikle toplumun bilinçlenmesiyle ürünlerden sağlanan fayda yanında bu ürünlerin üretilmesi sürecinde topluma ve doğaya duyarlı hareket edilip edilmediği ve işletmelerin toplumsal sorunların çözümde yer alıp almadıkları büyük önem kazanmıştır. Küreselleşme ile varlığını daha da çok hissettiren çevre kirliliği, doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı, işsizlik, yoksulluk, cinsiyet eşitliği, kadın, çocuk ve hayvan hakları, eğitim ve sağlık gibi konular işletmeler açısından sosyal sorumluluk faaliyetlerini önemli hale getirmiştir. Toplumsal sorunlara duyarlı işletmelerin toplumla olan bağları daha güçlü ve toplum tarafından benimsenmeleri daha kolay olur. Dolayısıyla toplumun ve birçok işletmenin sosyal sorumluluk kavramına karşı daha hassas yaklaştıkları ve bu kapsamda yürütülen faaliyetlerin daha dikkatli irdelendiği görülmektedir. Çalışmanın amacı, Mayıs 2021 döneminde BİST 30 Endeksinde yer alan işletmelerin kurumsal web sitelerinde misyon başlığı altında sosyal sorumluluk olgusuna yer verilip verilmediğini tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. BİST 30 Endeksinde yer alan işletmelerin Türkiye’de en yüksek piyasa değerine, borsa işlem hacmine ve kurumsal yönetim ilkelerine sahip oldukları düşünüldüğünde bu işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine karşı daha fazla önem vermeleri beklenmektedir. Ancak yapılan araştırma sonucunda çok az işletme tarafından misyon beyanı içinde bu kavrama yer verildiği görülmektedir. Bununla birlikte bu işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri konusunda yapılan bilgi paylaşımları da yeterli bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

Today, in addition to the benefits provided by the products, especially with the awareness of the society, it has gained great importance whether the production process of these products is sensitive to the society and nature and whether the enterprises are involved in the solution of social problems. Issues such as environmental pollution, unconscious use of natural resources, unemployment, poverty, gender equality, women's, children's and animal rights, education and health, which make their presence felt more and more with globalization, have made social responsibility activities important for businesses. Businesses that are sensitive to social problems will have stronger ties with the society and it will be easier for them to be adopted by the society. Therefore, it is seen that the society and many businesses approach the concept of social responsibility more sensitively and the activities carried out in this context are examined more carefully. The aim of the study is to determine whether the corporate websites of the companies in the BIST 30 Index in the period of May 2021 include the concept of social responsibility under the heading of mission. Content analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study. Considering that the companies included in the BIST 30 Index have the highest market value, stock market trading volume and corporate governance principles in Turkey, these businesses are expected to give more importance to their social responsibility activities. However, as a result of the research, it is seen that this concept is included in the mission statement by very few businesses. However, the information sharing of these enterprises on corporate social responsibility activities was not found sufficient.

Keywords