Dijital Teknolojik Gelişim ve Covid 19 Salgınının İstihdam Piyasasına Etkisi

Author:

Year-Number: 2021-4
Number of pages: 451-457
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijitalleşme ekonomiyi ve çalışma dünyasını değiştirmekte ve tüm ekonomik sektörleri etkilemektedir. Bu değişimin teknik temeli yeni teknolojilere dayanmaktadır. Bu çerçevede enformasyon ve iletişim teknolojileri, etkili ve güçlü bilgisayarlaşma ile ekonomideki ağ altyapısından hareket edilmektedir. Dijitalleşme yapısal değişimi ve ekonomik büyümeyi etkilemekte, iş dünyası için bir şans yaratmaktadır. Bu amaç doğrultusunda devletin görevi hem iş dünyasına bu yeni teknolojileri destekleyecek ortamı yaratmak ve hem de bürokratik engelleri ortadan kaldırmaktır. Özellikle kamunun bu alandaki görevi cazip ekonomi politikası şartlarını sağlamak ve gelinen süreci kontrol etmekten geçmektedir, yani devlet girişimcilik özgürlüğünü, yasal güvenliği, iyi eğitilmiş personeli, değişken iş piyasasını, yüksek kaliteli altyapıyı, sürdürülebilir maliye politikasını, ılımlı vergi politikasını, güçlü eğitim ve araştırma kapasitesini ve yüksek yaşam kalitesi ile bağdaştırmak zorundadır. Bu gelişmeler ışığında ekonomide hızlı dijitalleşmenin sağlanmasıyla birlikte verimlik artacak, sanayicinin rekabet gücünü yükseltecek ve yeni iş alanlarının yaratılmasına olanak tanınacaktır. Covid 19 pandemi krizi de dijitalleşmeyi oldukça hızlandırmış ve yaşantımızın tüm alanlarını etkilemiştir.

Keywords

Abstract

Digitization is changing the economy and the world of work. İt’s affecting all sectors of the economy. This change is based on new Technologies. İnformation and communication Technologies are being driven by the network infrastructure of the economy with effective and powerful computerization. Digitalization affect create structural change and economic growth and it is a change for the business World. The task of the state in this direction is removing bureaucratic obstacles. İn the light of these developments, with the rapid digitalization in the economy will increase the productivity and the competitiveness power of the industrialists will be able to increase and new business areas will be created. In particular, the task of the government in this area is to provide attractive economic policy conditions and control of the economic process, ie state entrepreneurship freedom, legal security, well-trained staff, variable labor market, high quality infrastructure, sustainable fiscal policy, moderate tax policy, strong training and research capacity and must provide high quality of life. In the light of these developments, by ensuring rapid digitalization in the economy, productivity will increase, the competitiveness of the industrialist will be increased and new business areas will be created.

Keywords