İşletmelerin Marka Değerleri İle Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi: Otomotiv Sektöründe Faaliyette Bulunan Markalara Yönelik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 243-267
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Başarılı ve güçlü bir marka yaratmak, markayı sürdürülebilir kılmak, yüksek bir marka değeri oluşturmak ve bu değeri korumak, müşterinin istek ve ihtiyaçlarını doğru anlamak, bu ihtiyaçlara yönelik doğru ürünleri sunmak, yenilikçi ürünleri takip etmek artık işletmeler için birer istekten öte ihtiyaç halini almıştır. Bugünün pazarlama ortamında marka değerlemede farklı yöntemlerden faydalanılmaktadır. Özellikle danışmanlık şirketleri farklı ölçütlerden yararlanarak şirketlerin marka değerlerini hesaplamaya yönelik önemli çalışmalar yürütmektedir. Yapılan bu çalışmanın amacı; Brand Finance Türkiye 100 sıralamasında bulunan otomotiv sektörü işletmelerinin performanslarının, Entropi Temelli TOPSİS yöntemi ile değerlendirilerek ilgili işletmelerin Brand Finance Türkiye 100 sıralamaları ile performans sıralamalarının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesidir. Bu kapsamda, öncelikle marka, marka değeri ve marka değerleme yöntemlerine yönelik bilgi verilmiş sonrasında ise çalışmanın uygulama kısmında 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Brand Finance Türkiye 100 sıralamasına giren otomotiv sektörü kuruluşlarının marka değeri sıralaması ile performans sıralamaları karşılıklı olarak analiz edilmiştir. Marka değeri sıralamaları için yıllık olarak yayınlanan Brand Finance Türkiye 100 raporlarından yararlanılmıştır. Performans sıralamaları için aynı işletmelerden Borsa İstanbul’da işlem görenlerin ilgili tablolarından elde edilen veriler, karar kriteri olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; araştırma döneminde, marka değeri en yüksek olan işletmelerin, performanslarının da en yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Creating a successful and strong brand, making the brand sustainable, creating and maintaining a high brand value, understanding the wishes and needs of the customers correctly, offering the right products for these needs, and following innovative products have now become a necessity rather than a request for businesses. In today's marketing environment, different methods are used in brand valuation. Especially consultancy companies carry out important studies to calculate the brand values of companies by using different criteria. The aim of this study is to evaluate the performances of the automotive sector companies in the Brand Finance Turkey 100 ranking with the Entropy-Based TOPSIS method and to analyze the Brand Finance Turkey 100 rankings of the related companies and their performance rankings comparatively. In this context, first of all, information about the brand, brand equity and brand valuation methods was given, and then, in the application part of the study, the brand value ranking and performance rankings of the automotive sector organizations that listed in the Brand Finance Turkey 100 ranking in 2018, 2019 and 2020 were analyzed mutually. Brand Finance Turkey 100 reports published annually were used for brand value rankings. For the performance rankings, the data obtained from the relevant tables of the same companies traded on Borsa Istanbul were used as decision criteria. The study concluded that the companies with the highest brand value had the highest performance during the research period.

Keywords