Yazılı Basındaki Siyasi Haberlerin Ekonomik Bağlamı

Author:

Number of pages: 503-514
Year-Number: 2021-4

Abstract

Geleneksel ve dijital versiyonlarıyla insanların genel bilgi alma kaynaklarından biri olan medya, “eğlence, boş zaman geçirme, toplumsal farkındalık sağlama” gibi birçok işleve sahiptir. Medya, belirtilen işlevleri yerine getirirken temelde haber unsurunu kullanmaktadır. Haber metinlerinin yazılması ve yayınlanması aşamalarında birçok etki/kontrol mekanizması devreye girmektedir. Medya kuruluşları, ekonomik-politik anlamda yakın ilişkide olduğu kurum ve kuruluşlara karşı eleştirel haber yapmakta çekinmektedir. Haberciliğin temel işlevlerinden biri olan bilgi verme süreci belirtilen bu kaygı sebebiyle sekteye uğramaktadır. İçerik Çözümlemesi yönteminin kullanıldığı bu çalışma kapsamında yazılı basın örneklerinden biri incelenmiştir. Medya, ekonomi ve siyaset kurumları arasındaki ilişki hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bu çalışmada elde edilen literatür taraması verileri uygulama bulgularıyla örtüşmektedir. Diğer bir ifadeyle elde edilen bulgular, belirtilen üç kurum arasında net bir ilişkinin varlığını ve medya içeriklerinde ekonomik-politik ilişkilerin belirleyici olduğunu göstermektedir. Medya kuruluşlarının, bu tarz ekonomik-politik etkiler/baskılar altında kalmaması için kendine özgü gelir modellerini geliştirmesi ve medyanın ve medya içeriklerinin üzerindeki kontrol baskısının azalmasına katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

The media, which is one of the sources of general information for people with its traditional and digital versions, has many functions such as “entertainment, leisure time, social awareness”. The media mainly uses the news element when performing the specified functions. Many mechanisms of influence/control come into play at the stages of writing and publishing news texts. Media organizations are reluctant to make critical news against institutions and organizations with which they have a close economic and political relationship. Within the scope of this study, in which the Content Analysis method is used, one of the examples of the written press is examined. The literature review data obtained in this study, which aims to provide information about the relationship between media, economy and political institutions, overlaps with the application findings. In other words, the findings show that there is a clear relationship between the three mentioned institutions and that the economic-political relations are determinant in the media contents. It will contribute to the reduction of the pressure of control over the media and media contents, and the development of their own revenue models in order for media organizations not to be under such economic-political influences/pressures.

Keywords