Etik Karar Önyargıları Ölçeği (EKÖÖ): Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Author:

Year-Number: 2022-2
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-09 16:31:40.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 151-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, “Etik Karar Önyargıları Ölçeği(EKÖÖ)”nin Türkçe versiyonunu doğrulamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada anket yöntemi uygulanarak nicel araştırma desenine uygun ve kolayda örneklem yöntemiyle 490 bireyden veriler toplanmıştır.  Araştırmanın verilerinin elde edilmesinde kişisel bilgi formu, EKÖÖ ve “Genel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır.  Türkçe’ye uyarlanan EKÖÖ’nün, kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği ve bağlam geçerliliği bakılmıştır.  Araştırmaya katılmayı kabul eden kişilerin %54,7’si kadın, %45,3’ü erkektir. Katılımcıların %43,7’si 18-29 yaş arası, %35,5’i 30-39 yaş arası ve %20,8’i 40 yaş ve üzeri yaş gruplarındadır. Eğitim durumları yönünden katılımcıların %4,5’i ilköğretim, %16,5’i lise, %24,5’i önlisans, %28,8’i lisans ve %25,7’si lisansüstü mezunudur.  Katılımcıların %50,2’si evli, %49,8’i bekar olduğu belirtmiştir. Katılımcıların %54,7’si kamuda, %45,3’nün özel sektörde çalışmakta olduğu ve  %11,2’si 0-2000 Türk Lirası, %31,4’ü 2001-4000 Türk Lirası, %28,2’si 4001-6000 Türk Lirası ve %16,7’si 6001 ve üzeri Türk Lirası aylık gelir düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği yapılan EKÖÖ’nün 3 boyut ve 25 maddeden oluşmakta ve yapı geçerliliği sonucunda kabul edilebilir uyum sahip olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha: 0,900 olarak ve ölçeğin boyutlarının Cronbach Alpha değerleri 0,80-1.00 arasında olduğu belirlenmiştir. Araştırmanında EKÖÖ ile Genel Sinizm Ölçeği arasında bağlam geçerliliği sonucunda istatistiksel olarak pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. İnsanlarda sinizm arttıkça etik bağlamda önyargılı tutum da artmaktadır.

Keywords

Abstract

This research was carried out to verify the Turkish version of the "Ethical Decision Bias Scale(EDBS)". In the research, data were collected from 490 individuals by applying the survey method, in accordance with the quantitative research design and with the convenience sampling method. Personal information form, EDBS and "General Cynicism Scale" were used to obtain the data of the study. Content validity, construct validity and context validity of the EDBS, which was adapted into Turkish, were examined. Of the people who agreed to participate in the study, 54.7% were women and 45.3% were men. 43.7% of the participants are between the ages of 18-29, 35.5% are between the ages of 30-39 and 20.8% are in the age group of 40 and over. In terms of education, 4.5% of the participants are primary school graduates, 16.5% high school graduates, 24.5% associate degrees, 28.8% undergraduate and 25.7% graduate degrees. 50.2% of the participants stated that they were married and 49.8% were single. 54.7% of the participants work in the public sector, 45.3% in the private sector, and 11.2% are 0-2000 Turkish Liras, 31.4% are 2001-4000 Turkish Liras, 28.2% It has been determined that 4001-6000 Turkish Liras and 16.7% have a monthly income level of 6001 and above Turkish Lira. The Turkish validity and reliability of the EDBS consists of 3 dimensions and 25 items, and as a result of the construct validity, it has been found to have an acceptable fit. It was determined that the Cronbach Alpha of the scale was 0.900 and the Cronbach Alpha values of the scale's dimensions were between 0.80-1.00. In his study, it was determined that there was a statistically positive and significant relationship between EDBS and General Cynicism Scale as a result of context validity. As cynicism increases in people, prejudiced attitudes increase in the ethical context.

Keywords