Kadın İstihdamı ve Kişi Başına GSYH’nin Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve Türkiye'de Panel Moderatör Etki Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 13:55:27.0
Language : Türkçe
Konu : Ekonometri
Number of pages: 162-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yoksulluğun azaltılması ekonomik büyüme, sosyal uyum ve toplum sağlığı açısından önemli bir konudur. Bu bağlamda kadın istihdamının GINI katsayısı üzerindeki etkisi oldukça önemlidir. Bu çalışmada kadın istihdamının ve Kişi Başı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın GINI katsayısı üzerindeki etkisi panel moderatör etki modeli yardımıyla incelenmiştir. Analiz 2006-2020 yılları arasında 19 AB üyesi ülke ile Türkiye’ye odaklanmaktadır. Sonuçlar, kadınların işgücüne katılımının önemli bir düzeyde olmasının GINI katsayısında bir azalma ile ilişkili olduğunu ve bunun da gelir eşitliğinde bir iyileşmeye işaret ettiğini göstermektedir. Kişi başına daha yüksek bir GSYH değeri de GINI katsayısında bir azalma ile ilişkilidir. Diğer şartlar sabit iken düşük gelirli panel ülkelerinde kadınların işgücüne katılımındaki %1'’ik bir artış GINI katsayısında %1,6’lık bir azalışa neden olurken, yüksek gelirli panel ülkelerinde ise %1’lik bir artış %3,3’lük bir azalışa neden olmaktadır. Diğer şartlar sabit iken düşük gelirli panel ülkelerinde kişi başı GSYH’deki %1’lik bir artış GINI katsayısında %0,6’lık bir azalışa neden olurken, yüksek gelirli panel ülkelerinde ise %1’lik bir artış %1,3’lük bir azalışa neden olmaktadır.

Keywords

Abstract

Poverty reduction is an important issue for economic growth, social cohesion, and public health. In this context, the effect of female employment on the GINI coefficient is very important. In this study, the impact of female’s employment and GDP per capita on the GINI coefficient is analyzed using a panel moderator effect model. The analysis focuses on 19 EU member states and Turkiye between 2006 and 2020. The results show that a significant level of female labor force participation is associated with a decrease in the GINI coefficient, indicating an improvement in income equality. A higher GDP per capita is also associated with a decrease in the GINI coefficient. Other conditions held constant: a 1% increase in female labor force participation in low-income panel countries is associated with a 1.6% decrease in the GINI coefficient, while a 1% increase in high-income panel countries is associated with a 3.3% decrease. Other conditions held constant: a 1% increase in GDP per capita in low-income panel countries leads to a 0.6% decrease in the GINI coefficient, while a 1% increase in high-income panel countries leads to a 1.3% decrease.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics