Tüketici Karar Verme Tarzlarının E-Müşteri Algıları Üzerindeki Etkisi
The Impact of Consumer Decision-Making Styles on E-Customer Perceptions

Author : Fatma Yeşilkuş
Number of pages : 136-151

Abstract

Bu çalışmada, ilgili literatürde tüketici karar verme tarzları ile çevrimiçi alışveriş gerçekleştirilme sıklığı arasındaki ilişki temel alınarak, tüketici karar verme tarzlarının çevrimiçi alışveriş gerçekleştiren e-müşterilerin algıları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda, bu çalışma, ilgili literatürde açıkça görülen eksikliği gidermeyi ve yönetimsel çıkarımlarda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, kartopu örneklem yöntemiyle 282 katılımcıya ulaşılmış ve katılımcılardan elde edilen veriler “SPSS 21.0” nicel analiz programıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, tüketici karar verme tarzları ölçeği ile mükemmeliyetçi-yüksek kalite odaklı, yenilik-moda odaklı ve markaya duyarlı alt boyutların, e-müşteri algıları ve risk algısı üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu; eğlence-haz odaklı ve çeşit karmaşası yaşayan-kararsız alt boyutların ise anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Ek olarak, tüketici karar verme tarzları ölçeği ile ilgili alt boyutların fayda algısı, kişiselleştirme algısı ve kontrol algısı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Yanı sıra, tüketici karar verme tarzları ölçeği ile eğlence-haz odaklı ve çeşit karmaşası yaşayan-kararsız alt boyutların, güvenlik algısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermediği; mükemmeliyetçi-yüksek kalite odaklı, yenilik-moda odaklı ve markaya duyarlı alt boyutların ise anlamlı bir etki gösterdiği sonucu ortaya çıkmıştır. Son olarak, markaya duyarlı alt boyutu hariç, tüketici karar verme tarzları ölçeği ve diğer ilgili alt boyutların, müşteri ilişkileri alt boyutu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Keywords

Tüketici Karar Verme Tarzları, Tüketici Tarzları Envanteri, E-Müşteri, E-Müşteri Algıları

Read:905

Download: 325

Atıf Bulunamadı