Döviz Kuru İle Genişletilmiş Taylor Kuralı: Panel Veri Analizi

Author:

Number of pages: 416-428
Year-Number: 2021-4

Abstract

1990'larda birçok ülkede yüksek enflasyon sorununun ortaya çıkması, enflasyon hedeflemesi adı verilen bir para politikası stratejisinin geliştirilmesine zemin hazırlamıştır. Enflasyon hedeflemesi, merkez bankasının gelecekteki enflasyon hedefini kamuoyuna açıkladığı bir çerçevedir. Enflasyon hedeflemesi rejimi kapsamında kısa vadeli faiz oranlarının belirlenmesinde sıklıkla başvurulan yöntem Taylor Kuralı’dır. Taylor Kuralı,  Merkez bankası politika faizlerini hedeflenen enflasyon ve çıktı potansiyelinde sapmasına göre belirlenmesini ön gören bir para politikası kuralıdır.  Bu çalışmada, enflasyon hedeflemesi stratejisini uygulayan seçilmiş ülkelerde 2001-2020 dönemi için enflasyon oranı ve faiz oranının yanı sıra döviz kurunun da bulunduğu genişletilmiş Taylor Kuralı’nın geçerliliği panel veri yöntemleri kullanılarak tahmin edilmiştir. Genişletilmiş Taylor kuralına göre, nominal faiz oranları üzerinde, enflasyon açığı, çıktı açığı tepki katsayısının da pozitif olması, kur tepki katsayısının sıfır olması beklenmektedir.  Ekonometrik analiz sonuçları seçilmiş ülkeler için enflasyonu kontrol etme noktasında faiz oranının önemli bir araç olduğu yönündeki Taylor kuralını desteklenmektedir. Bununla birlikte döviz kuru açığının katsayısı her iki dönemde negatif bulunmuştur. Ekonometrik sonuçlar, seçilmiş ülkeler faiz politikasını belirlerken enflasyon açığını, çıktı açığını dikkate aldığını, ancak döviz kuru açığını dikkate almadığı göstermektedir.

Keywords

Abstract

In 1990s, the emergence of high inflation problem in many countries provided a ground for developing a strategy of monetary policy termed inflation targeting.  Inflation targeting is a framework, in which central bank explained its next inflation target to public opinion.  In the scope of inflation targeting regime, the most used method in determining short term interest rates is Taylor Rule.  The Taylor rule is a monetary policy rule that foresees Central bank policy rates determined by deviating from targeted inflation and output potential. In this study, the validity of the augmented Taylor rule including the inflation rate and interest rate as well as the exchange rate, was estimated with panel data methods in selected countries implementing the inflation targeting strategy. According to the augmented Taylor rule, the elasticity coefficients of inflation and output gap on nominal interest rate is expected to be positive and exchange rate elasticity coefficient is expected to be zero. The results of the econometric analysis provide the validity of the Taylor rule implying that the interest rate is an important tool in controlling inflation for selected countries. However, the elasticity coefficient of the exchange rate gap was negative for all sample countries. The econometric results show that when determining interest rate policy, in the selected countries take into account the inflation and the output gap except the exchange rate gap.

Keywords