Eğitimde Yönetime Yönelik Politikalar

Author:

Year-Number: 2022-2
Number of pages: 136-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada teknolojik gelişmelerin ve teknoloji kullanımının eğitim üzerinde ki avantajları ve dezavantajları sorgulanmıştır. Bu sorgulama neticesinde ne gibi önlemler alınacağı, avantajlar arttırılırken dezavantajların nasıl azaltılacağı önerileri sunulmuştur. Ayrıca eğitimcilerin teknolojiye merakları, bu meraklarını gidermek için yaptıkları faaliyetler sorgulanmıştır. Eğitimcilerin teknolojiyi derslerinde kullanımları ve bu kullanımın öğrenci motivasyonuna etkisi de ölçülmeye çalışılmıştır. Sadece ders içi değil öğrencilerin günlük yaşamlarına etkileri de değerlendirilmiştir. Öğrencilerin teknolojiye ulaşmada ki eşitlik durumları, mevcut eşitsizliklerin sebepleri ve bu eşitsizliğin giderilme sorumluluğunun kimde olduğu araştırılmıştır. Bu verilerin elde edilmesi için Türk eğitim sisteminde görev yapan 242 deneğe 20 soru ve yönerge verilmiş verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir. Pandemi şartları nedeniyle bu yönergeler çevrimiçi uygulanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the advantages and disadvantages of technological developments and use of technology on education were questioned. As a result of this inquiry, suggestions were made on what measures to take, how to reduce this disadvantages while increasing the advantages. Also, educators interest in technology and their activities to sturdy this curiosity were questioned. The usage of technology by educators in their lessons and the effect of this use on student motivation were also tried to be measured. Not only in the classroom activities but also the effects on the daily lives of the students were evaluated. Equality status of students in accessing technology the causes of existing inequality was investigated. In order to abtain these data, 20 questions and instructions were given to 242 subjects working in the Turkish education system, and their answers were evaluated. Due to pandemic conditions, these instructions have been implemented online.

Keywords