Kurumsal Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Güç Mesafesi ve Kolektivizmin Yöneticilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarına Etkisi

Author :  

Year-Number: 2022-4
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-18 23:52:18.0
Language : İngilizce
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 374-383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada içinde yaşadıkları toplumla etkileşim halinde olan şirket ve yöneticiler açısından kurumsal sosyal sorumluluk algılarının kültürel faktörlerden etkilenip etkilenmediği araştırılmaktadır. Topyekûn ve tüm dünyayı ilgilendiren bir değişimi ifade eden sürdürülebilirlik açısından kültürel farklılıkların etkilerinin anlaşılması tüm diğer konularda olduğu gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanında da büyük önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada yöneticilerin kültürel özelliklerinden olan güç mesafesi ve kolektivizmin kurumsal sosyal sorumluluk algıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada Doğu Marmara bölgesinde yer alan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerindeki üretim ve hizmet işletmelerinde görev alan 284 yöneticiden anket yardımı ile toplanan verilerin PLS-SEM ile incelenmesinden elde edilen bulgulara yer verilmektedir. Bulgulara göre güç mesafesi algısı yüksek olan yöneticilerin kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında topluma karşı sorumluluk algılarında azalma gözlenirken, kolektivizm algısı yüksek yöneticilerde kurumsal sosyal sorumluluk algısında anlamlı bir artış gözlenmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it is investigated whether corporate social responsibility perceptions are affected by cultural factors in terms of companies and managers who interact with the society they live in. Understanding the effects of cultural differences in terms of sustainability, which expresses a change that concerns the whole world, is of great importance in the field of corporate social responsibility, as in all other issues. From this point of view, it is aimed to examine the effects of power distance and collectivism, which are cultural characteristics of managers, on their perceptions of corporate social responsibility. In this context, the findings obtained from the analysis of the data collected with the help of questionnaires from 284 managers working in production and service enterprises in the provinces of Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu and Yalova, located in the Eastern Marmara region, with PLS-SEM are included. According to the findings, there is a decrease in the perception of responsibility towards the society in the context of corporate social responsibility of the managers with a high perception of power distance, while a significant increase in the perception of corporate social responsibility is observed in the managers with a high perception of collectivism.

Keywords


 • Fonu’nun yıllık verileri üzerinde 2009-2019 dönem ele alınarak karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. 10 yıllık süreç içerisinde ülkenin

 • Compulsory Health Insurance Fund, considering the 2009-2019 period. The changes in the structure and dynamics of the

 • For Citation: Caparova, D. (2022). Kırgız Cumhuriyeti’nde Halk Sağlığı Sisteminin Finansmanı ve Potansiyel Kaynakları. Journal of

 • Received: 23.11.2022 Accepted: 28.12.2022 This article was checked by intihal.net

 • ile ilgili olarak bilimsel yorumları, Karataev ve diğerleri (2017), Meimanaliev (2003) yapmışlardır.

 • Reform bağlamında Kırgızistan nüfusu için yataklı tıbbi bakım yönetimini Toktomatov (2004) açıklamıştır. Sağlık

 • hizmetlerinin ekonomik sorunları, Asanalieva (2008) tarafından yazılan “Geçiş ekonomisinde sosyal hizmet alanları:

 • Kırgız Cumhuriyeti örneği” çalışmasında; Asizbaev (2012) “Göstergesel planlamaya dayalı sosyal alanın geliştirilmesine

 • Kırgızistan’ın sağlık sistemini inceleyen bazı bilimsel projeler (Dünya Sağlık Örgütü, 2019), doğası gereği bilgilendirme

 • Bu çalışmada, Zorunlu Sağlık Sigortası Fonu ve Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın 2009-2019 yılları arasındaki yıllık

 • Kaynak: Tablo, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın 2009-2019 verilerine göre hesaplanmıştır.

 • 387 Journal of Academic Value Studies, 8(4), 2022 javstudies.com

 • Kaynak: Milli İstatistik Komitesi verileri, 2020.

 • 2009-2019 dönemindeki Tek Ödeme Sisteminin fon kaynaklarının analiz verilerine göre, sağlık sisteminin mali

 • kaynakları önemli ölçüde (2009’da 4008,3 milyon Som’dan 2019’da 15720,5 milyon Som’a kadar) artmasına rağmen,

 • Tablo 1. Sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı (%) Ana kaynak 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2019

 • 2019 y. 2009

 • Kaynak: Tablo, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın 2009-2019 verilerine göre hesaplanmış ve derlenmiştir.

 • 2016a). Bu tıbbi bakım türleri açısından, önleme tedbirleri için para sağlanmadığından, bu hizmetlerin resmi olarak

 • Tablo 2. Zorunlu Sağlık Sigortası Fonu 2019 bütçesinden (bin Som) nüfusun sosyal açıdan savunmasız kategorilerinin

 • Kaynak: Tablo, Kırgız Cumhuriyeti Zorunlu Sağlık Sıgortası Fonu’nun 2019 verilerine göre derlenmiştir.

 • verilerine göre 2019 yılı başında kullanılmayan fon bakiyesi 1.065,8 milyon Som olarak gerçekleşmiştir. Zorunlu Sağlık

 • çıkarmıştır. Sigorta ilkeleri değil, nicelik faktörü ön plandadır. Bazı kaynaklara dayanarak (Lomskaya, 2019), bu

 • girmektedirler. Yani sağlanan hizmetler için resmi olmayan bir ücret ödemektedirler (Djaparova, 2014).

 • incelenmesi, 2009-2019 dönemi için bakıldığında, Kırgız Cumhuriyeti sağlık sisteminin toplam harcamalarındaki

 • 389 Journal of Academic Value Studies, 8(4), 2022 javstudies.com

 • Tablo 3. 2012-2019 yılları arasında Kırgız Cumhuriyeti’ndeki sigortalı vatandaşların yapısı ve dinamikleri Vatandaş kategorileri b in sa

 • Kaynak: Kırgız Cumhuriyeti ZSSF 2012-2019 verilerine göre derlenmiştir. http://foms.kg/page/reports

 • düşüşle (2012’de – %27,7, 2019’da – %15,4), bu gösterge de azalmıştır. Bunun nedeni, işverenin kendisinden aktarılan

 • oran 16 yaş altındaki çocuklardır. Yüzde olarak, 2019’da payları %34,3 olmuştur. Ardından %12,5 ile çiftçiler ve %9,1 ile

 • mahrum kalmaktadırlar (Japarova, 2016a).

 • primi oranının düşük bir yüzdesi (%2) eklenir. Ulumbekova ve diğerlerine (2019) göre, bu oran Rusya’da çok daha

 • İşte fiyat listelerindeki durum ortadadır. 2008 yılına ait eski veriler (fiyatlar) kullanılmaktadır. Hizmet fiyatlarının hazırlık

 • ödenmekte ve dağıtılmaktadır (Japarova, 2016b).

 • Grafik 3. 2019 yılına göre Zorunlu Sağlık Sigortası Fonu kaynakları

 • Kaynak: Kırgız Cumhuriyeti Zorunlu Sağlık Sıgortası Fonu’nun 2019 yılının verilerine göre hazırlanmıştır.

 • Bakanlığı’na göre 2019 yılında %3,57 olarak gerçekleşmiştir. İstatistiki verilerle karşılaştırıldığında, tıbbi hizmetler için

 • Tablo 4. 2009-2019 yılları arasında bölgelere göre katkı payı fonlarının alınması (milyon Som) Bölgeler 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2019

 • Tablo 4, 2009-2019 dönemi için bölgesel bağlamda özel fonların alınmasına ilişkin verileri sunmaktadır. Yukarıda

 • olup, katkı payı miktarı 2015 yılında onaylanan Devlet Garanti Programı ile belirlenmektedir. Ayakta tedavi koşullarında

 • Ekonomisi, 2018), İsveç’te sağlık hizmetlerine yapılan kamu harcamalarına ilişkin istatistiksel veriler sunulmultur. Bir

 • edilmiştir (Kırgız Cumhuriyeti tıbbi hizmetler için katkı payına ilişkin Yönetmelik, 2015).

 • herhangi bir kriter belirlemek zor bir iş haline gelmiştir. 2019 yılı verilerine göre toplam finansman kaynakları içerisinde

 • Tablo 5. Kırgız Cumhuriyeti Tek Ödeme Sisteminin 2009-2019 yılları için konsolide bütçe finansman kaynaklarının

 • Tablo 5’e göre 2009-2019 dönemi için katkı payı miktarı nominal olarak 2,8 kat artarken, yüzdesel olarak azalmıştır.

 • Örneğin, 2019 yılında katkı paylarının payı %3,6’ya gerilerken, 2009 yılında bu oran %5,1 olmuştur. Yatarak tedavi

 • Katkı payına ilişkin Yönetmelik (2011) katkı paylarının tutarları açıklanmıştır. 70 yaşını doldurmuş vatandaşlar, emek

 • 2002’den bu yana değişmediği ve katkı payı bu hizmetlerin bir parçası olduğu için tutarı %50-300 oranına

 • yükseltilmelidir (Uçkempirova, 2011). Katkı payının kaldırılmasını savunanlar, katkı payının kendilerini

 • ortaya çıkmaktadır (Mambetov, 2011).

 • bağlamda analizi Tablo 4’de sunulmaktadır. 2009-2016 dönemi içinde toplam katkı payı tutarı 2,3 kat artmıştır.

 • 2019 yılında bölgelere göre katkı payı fonlarının alındığı genel gösterge 433,8 milyon Som artış gösteriyor ve 2009’da –

 • Asanalieva, G. T. (2008). Osobennosti sistemy predostavleniya sotsial'nykh uslug v usloviyakh perekhodnoy ekonomiki. Vestnik KRSU, 8(3), 46-49. http://vestnik.krsu.edu.kg/archive/131/5732, Erişim Tarihi: 12.10.2022

 • Asizbaev, R. E. (2012). Regulirovaniye razvitiya sotsial'noy sfery na osnove indikativnogo planirovaniya. (Avtoreferat doktorskoy dissertatsii). Kyrgyzskiy ekonomicheskiy universitet im. M. Ryskulbekova. https://xn---8sbemlh7ab4a1m.xn--p1ai/work/377776/Regulirovanie-razvitiya-socialnoj-sfery, Erişim Tarihi: 05.10.2022

 • Japarova, D. (2014). Ekonomicheskiy analiz sistemy zdravookhraneniya v KR. Proyekt KTU «Manas», № 2013.SOB.08 Bishkek, Kyrgyzstan.

 • Japarova, D. (2016a). Ekonomika zdravoohraneniya Kyrgyzstana v period transformatsii (Ekonomicheskiy analiz). Germaniya: Lambert Academic Publishing, 31 s.

 • Karataev, M. M., Ashimov, Zh. I., Abrakhmanov. Sh. T. (2017). Otsenka protsessnoy modeli razvitiya triady podsistem zdravookhraneniya: kliniko-statsionarnaya pomoshch', ambulatorno-poliklinicheskaya pomoshch', medikosotsial'naya pomoshch'. Molodoy uchenyy. 14 (148). 232-241. https://moluch.ru/archive/148/41324/, Erişim Tarihi: 12.09.2022

 • Kolosnitsyna, M. G. (2018). Ekonomika zdravookhraneniya. Moskva: GEOTAR-Media. 464 s. https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442289.html, Erişim Tarihi: 22.09.2022

 • Lomskaya T. G. (2019). Eksperty predupredili o posledstviyakh vozvrata k byudzhetnoy meditsine. Vedomosti / Ekonomika 22 aprelya 2019 g. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/21/799768posledstviyah-byudzhetnoi-meditsine

 • Mambetov M, (2011). Mezhdunarodnykh donorov nado ubezhdat', a ne poddakivat' im. Vecherniy Bishkek. 03/05/20211 /members.vb.kg/2011/06/03/bezret/1.html, Erişim Tarihi: 09.09.2022

 • Meimanaliev, T. (2003). Kyrgyzskaya model' zdravookhraneniya. Bishkek, Uchkun.

 • Otchet o deyatel'nosti Fonda obyazatel'nogo meditsinskogo strakhovaniya pri Pravitel'stve Kyrgyzskoy Respubliki za 2009 - 2019 gody. http://foms.kg/page/reports

 • Polozheniye o sooplate za meditsinskiye uslugi, predostavlyayemyye organizatsiyami zdravookhraneniya, rabotayushchimi v sisteme Yedinogo platel'shchika, utver. postanovleniyem Pravitel'stva Kyrgyzskoy Respubliki ot 1 iyulya 2011 goda № 350 (Çev.: Kırgız Cumhuriyeti tıbbi hizmetler için katkı payına ilişkin Yönetmelik, 2015).

 • Programma gosudarstvennykh garantiy po obespecheniyu grazhdan mediko-sanitarnoy pomoshch'yu. Utverzhdeno Postanovleniyem Pravitel'stva Kyrgyzskoy Respubliki ot 20 noyabrya 2015 goda № 790.

 • Sheiman, I.M. (2009). Ekonomika zdravoohraneniya, 6, 47-55.

 • Toktomatov, N. T. (2004). Upravleniye statsionarnoy meditsinskoy pomoshch'yu naseleniyu Kyrgyzstana v usloviyakh reformirovaniya otrasli. Avtoreferat doktorskoy dissertatsii. https://www.dissercat.com/content/upravleniestatsionarnoi-meditsinskoi-pomoshchyu-naseleniyu-kyrgyzstana-v-usloviyakh-reformi, Erişim Tarihi: 12.10.2022

 • Ulumbekova G.E., Ginoyan A.B., Kalashnikova A.V., Al'vianskaya N.V. (2019). Finansirovaniye zdravookhraneniya v Rossii (2021 - 2024 gg.). Fakty i predlozheniya. ORGZDRAV: novosti, mneniya, obucheniye. Vestnik VSHOUZ. 5 (4), 4-19. https://www.vshouz.ru/journal/2019-god/finansirovanie-zdravookhraneniya-v-rossii-2021-2024-gg-/, Erişim Tarihi: 13.10.2022

 • Vsemirnaya organizatsiya zdravookhraneniya yevropeyskoye regional'noye byuro (2021). Sistemy zdravookhraneniya v deystvii: Kyrgyzstan. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/354485/9789289059015rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Erişim Tarihi: 10.10.2022

 • Vsemirnaya organizatsiya zdravookhraneniya yevropeyskoye regional'noye byuro (2019). Upravleniye finansirovaniyem zdravookhraneniya i strategicheskimi zakupkami uslug v Kyrgyzstane. (Çev: Dünya Sağlık Örğütü).https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/412655/GHF_SPS_KGZ_-11-092019_RUS_WEB.pdf, Erişim Tarihi: 25.09.2022

                                                                                                    
 • Article Statistics