Bireylerin Sağlık Biliş Düzeylerinin Sigarayı Bırakma Davranışı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-26 21:08:48.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 74-82
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı bireylerin sağlık biliş düzeylerinin sigarayı bırakma davranışı üzerine etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla nicel araştırma modeli kullanılarak Hadjistavropoulos ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen Yılmaz ve Dirik tarafından (2018) tarafından Türkçeye geçerlilik ve güvenirliği yapılan sağlık bilişleri ölçeği ile Kurcer ve Erdoğan (2019) tarafından geliştirilen ve geçerlilik ve güvenirliği yapılan sigara bırakma ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın gerçekleşmesi adına verilere ulaşmak için Google Forms aracılığıyla elektronik ortam üzerinden bireylere ulaşılmıştır. Veriler SPSS 22 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın analizlerini tanımlayıcı analizler, t testi, tek yönlü varyans testi analizi korelasyon analizi oluşturmaktadır. Analizlere göre katılımcıların çoğunluğunu %30,8 oranında 18-26 yaş grubu oluştururken, cinsiyet bakımından bakıldığında katılımcıların %45,9’unu kadınlar, %54,1’ni erkekler oluşturmuştur.  Korelasyon sonucunda bireylerin sigara bırakma eğilimleri ile sağlık bilişleri alt faktörleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (p<0.05) tespit edilmiştir. Böylelikle bireylerin sağlık bilişlerinin sigara bırakma eğilimleri üzerine pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki sonucu itibari ile bireylerin sağlık bilişleri geliştiğinde sigara bırakma eğilimlerinde artış yaşanacağı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of individuals' health cognition levels on smoking cessation behavior. For this purpose, the health cognitions scale, which was developed by Hadjistavropoulos et al. (2012) and validated and reliable in Turkish by Yılmaz and Dirik (2018), and the smoking cessation scale developed by Kurcer and Erdoğan (2019) were used. In order to reach the data for the realization of the research, individuals were reached through the electronic environment via Google Forms. The data were analyzed with the help of SPSS 22 package program. The analysis of the research consists of descriptive analyses, t-test, one-way test of variance and correlation analysis. According to the analyzes, the majority of the participants were between the ages of 18-26 with a rate of 30.8%, and in terms of gender, 45.9% of the participants were women and 54.1% were men. As a result of the correlation, a positive and significant relationship (p<0.05) was found between individuals' tendency to quit smoking and their health cognition sub-factors. Thus, as a result of a moderately significant positive relationship between individuals' health cognitions and their smoking cessation tendencies, it has been observed that there will be an increase in smoking cessation tendencies when individuals' health cognitions improve.

Keywords