Örgütsel Stresin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 13:57:37.0
Language : İngilizce
Konu : İşletme
Number of pages: 236-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışanların, yaptıkları işin sorumluluklarından dolayı stres yaşadıkları bilinmektedir. Stres, çalışanları sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da olumsuz etkilemektedir. Örgütsel stresin çalışanların performansı üzerinde ciddi etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerin başında çalışanların örgütlerine bağlılıklarının azalması ve işten ayrılma niyetlerinin artması gelmektedir. Bu sebeple çalışanların örgütlerine bağlılıklarının artması onların işten ayrılma niyetlerinin azalmasını sağlayacaktır. Bu araştırmada, örgütsel bağlılığın, örgütsel stres ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide aracılık etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Aracılık etkisinin incelenmesinde Bootstrap metodu kullanılmıştır. Araştırma 212 akademik personelle yapılmıştır. Analiz sonucunda duygusal bağlılığın, örgütsel stres ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye aracılık ettiği sonucu bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bir diğer bulgu ise örgütsel bağlılığı artan çalışanların işten ayrılma niyetlerinin azalmasıdır. Araştırmanın sonuçları literatürdeki benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

It is known that employees experience stress due to the responsibilities of their work. Stress negatively affects employees not only physically but also psychologically. Organizational stress has serious effects on employee performance. The most important of these effects are the decrease in employees' commitment to their organizations and the increase in their intention to quit. For this reason, increasing employees' commitment to their organizations will reduce their intention to quit. In this study, it was examined whether organizational commitment has a mediating effect on the relationship between organizational stress and intention to leave. Bootstrap method was used to analyze the mediating effect. The research was conducted with 212 academic staff. It was found that affective commitment mediated the relationship between organizational stress and the intention to quit. Another finding of this study is that the increase in employees' organizational commitment reduces their intention to quit. The results of the research were discussed by comparing them with the results of similar studies in the literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics