ISSN:2149-8598

Terör Olaylarının Döviz Piyasası Oynaklığı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği


Terör şüphesiz ki geçmişten beri gündemden düşmeyen bir konudur. Kavramsal olarak terör, insanlar arasında korku yaratan barış ve güvenliği hedef alan eylemleri ifade eder. Bu kapsamda, çalışmada 1990:1-2017:3 dönemi için Türkiye’de meydana gelen terör olaylarının döviz kuru piyasası volatilitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. İlk olarak, çalışmada dolar kuru serisinin getiri oranları hesaplanmış ve daha sonra birim kök testleri uygulanmıştır. İlaveten Eckstein and Tsiddon (2004) and Persitz (2006) yaklaşımlarıyla hesaplanan terör endeksi oluşturulmuştur. Hem döviz kuru getirisi hem de terör endeksi için uygulanan birim kök testleri serilerin durağan olduğunu ortaya koymaktadır. Akaike Bilgi Kriteri (AIC) yardımıyla döviz piyasası için ARMA(4,3) modelinin uygun olduğu belirlenmiştir. Uygulanan ARCH testi sonucunda ise ARCH etkisinin olduğu belirlenmiştir. Sonuçta, tahmin edilen ARCH(2) modeli kullanılarak oluşturulan volatilite serisi bağımlı değişken olarak modelde kullanılmıştır. Ayrıca, çalışmada 2001 Şubat ayından sonra yürürlüğe giren dalgalı kur rejimi politikası için bir kukla değişken kullanılmıştır. Volatilite model sonuçları incelendiğinde dalgalı kur politikası uygulanan dönemde, sabit kur politikası uygulanan döneme göre döviz piyasası üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu görülmektedir. Yani dalgalı kur politikası döneminde oynaklık daha yüksektir. Son olarak terör olaylarının döviz piyasası oynaklığını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Fakat bu oynaklık 2001 sonrasında, öncesine göre daha azdır. Bu sonuç 2001 sonrasında Türkiye’de istikrarlı bir dönem olduğunu göstermektedir.


Keywords


Döviz piyasası, ARCH modeli, oynaklık, sabit ve dalgalı kur, terör.

Author: Mehmet ÇINAR - & Aslıhan YILMAZ
Number of pages: 55-66
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.351
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.