ISSN:2149-8598

Finansal Bazlı Marka Değerinin Firma Performansı Üzerine Etkisi


BBu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de, finansal bazlı marka değerinin firma performansı üzerindeki etkisini analiz etmektir. Bu amaçla, 2009-2016 yılları arasında BIST Metal Eşya Makine ve Gereç Yapım Sektörü’ne kote olan 17 firmanın finansal performansları ile marka değerleri arasındaki ilişki Sistem GMM panel veri yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Firmaların marka değeri, finansal bazlı yöntemlerden biri olan Hirose Yöntemi (METI Model) kullanılarak hesaplanmıştır. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı tarafından önerilen bu yöntem ekonomik değer yaklaşımı olarak da adlandırılabilecek gelir temelli bir yaklaşımdır. Firma performans göstergesi olarak muhasebe temelli ROA ve ROE oranları kullanılmıştır. Analiz sonucunda ROA ve ROE oranları ile marka değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Marka değerindeki artış firma performansını da arttırıcı etki yapmaktadır. Bunun yanında, işletmelerin ortalama marka değerlerinin en düşük gerçekleştiği yıl 2009 yılı, en yüksek gerçekleştiği yıl 2016 yılı olmuştur. Bu durum, işletmelerin kriz döneminde marka yatırımlarını düşürdüğünü göstermektedir.


Keywords


Marka Değeri, Firma Performansı, Hirose Yöntemi, Panel Veri,

Author: Değer ALPER - & Ebru AYDOĞAN
Number of pages: 141-155
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.587
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.