ISSN:2149-8598

Türkiye'de Kadın Haklarının Hukuksal Gelişimi


Tarihsel süreç içerisinde kadın hakları bir sorun olarak varlığını sürdürmüştür. Uluslararası alanda bu soruna yönelik olarak özellikle 1970’li yıllardan itibaren, ülkeleri bağlayıcı çözüm arayışları içerisine girilmiş olduğu görülmektedir. Bu dönemde çeşitli kadın konferansları düzenlenmiş, kadın haklarına yönelik çeşitli belgeler hazırlanmıştır. Bu doğrultuda kadın – erkek eşitliği ülkelerin anayasalarında yer almaya başlamıştır. Türkiye açısından değerlendirildiğinde, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan modernleşme hareketleri kadınlar açısından önemli olmakla birlikte, esas olarak Cumhuriyet sonrası dönemde atılan adımlar, kadınların toplumsal ve siyasal konumunu değiştirmiştir. Zira bu dönemde, kadınlar seçme ve seçilme hakkını birçok Batı ülkesindeki kadınlardan daha önce elde etmişlerdir. Uluslararası alanda yaşanan dönüşüm, özellikle 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de ivme kazanmıştır. Zira Türkiye CEDAW’ ı onaylamış, ulusal mevzuatta kadın – erkek eşitliğini anayasal güvence altına almıştır. Türkiye açısından gelinen nokta kadın – erkek eşitliği ve kadın hakları için yeterli görülmemektedir. Fakat bir dönüşüm yaşanmakta olduğu önem taşımaktadır. Çalışma kadın hakları adına uluslararası alanda yaşanan dönüşümler ile birlikte, Türkiye üzerinde bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır.


Keywords


Eşitlik, Kadın - Erkek Eşitliği, Kadın Hakları,

Author: İnci ÇOBAN İNCE
Number of pages: 207-213
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.618
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.