Karışık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemi Ve Bir İşletmede Uygulaması
Mixed Model Assembly Line Balancing Problem and Application in a Facility

Author : Gamze Gizem GÜNDOĞDU
Number of pages : 651-665

Abstract

Günümüzde artan rekabet ile birlikte işletmelerin kaynaklarını etkin ve verimli kullanması zorunlu hale gelmiştir. Üretim hızı artarken aynı zamanda da üretim maliyetlerinin en aza indirilmesi için işletmelerin üretimlerinde birtakım iyileştirmeler yapmaları gerekliliği ortaya çıkmıştır. Montaj hattı dengeleme, verimliliği arttırmak amacı doğrultusunda üretim hatlarında yapılan çalışmaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Montaj hatlarındaki kayıpların belirlenmesi ve en aza indirilmesi, işletmelere ciddi oranda maliyet kazancı getirmektedir. Bu çalışmada karışık modelli montaj hattı dengeleme konusu ele alınmış olup çalışmanın temel amacı, hat dengeleme ve benzetim tekniklerini kullanarak, çalışmanın yapıldığı montaj hattının performansını arttırmaktır. Çalışmada işletmede üretilen dört farklı ankastre modeli ele alınmış her biri için hattın çift taraflı ve düz (tek taraflı) yerleşim durumları için hat dengelemeleri yapılmıştır. Hat dengeleme yapılırken sezgisel bir yöntem olan “Konum Ağırlıklı Hat Dengeleme Tekniği” ve POM for Windows programından yararlanılmıştır. Bununla birlikte, hat dengeleme çalışması sonrası bulunan sonuçları sınamak için bir benzetim programı olan ARENA kullanılmış, mevcut ve önerilen sistem simüle edilmiş, sonuçlar değerlendirilmiştir. Montaj hattının çift taraflı istasyon yerleşimine göre dengelendiği durumda, istasyon sayısının azaldığı ve ortalama hat verimliliğinin daha fazla olduğu görülmüş, bu sebeple işletme açısından daha faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Önerilen durumun benzetim modeli çalıştırıldığında, hattaki atıl sürelerin azaldığı ve buna paralel olarak günlük üretim miktarının arttığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, hat dengeleme çalışmalarının benzetim tekniği ile desteklenmesinin iyi bir yaklaşım olabileceğini ortaya koymaktadır.

Keywords

Montaj Hat Dengeleme, Benzetim, Simülasyon, Karışık Modelli Montaj Hatları

Read:1448

Download: 435