Türkiye'de Bireysel Kredilerin Ekonomik Büyümeye Etkisi
The Effect of Individual Credits On Economic Growth in Turkey

Author : Ayşe Esra PEKER - Esra Gözde EREN
Number of pages : 476-487

Abstract

2008 yılında yaşanan finansal kriz ile Türkiye’de büyüme hedefleri değişmiş, tüketim kaynaklı büyümeden, tasarrufların verimli yatırımlara yönlendirildiği bir büyüme modeli benimsenmiş ve bu değişim Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) ifade edilmiştir. Son yıllarda Türkiye’de derinleşen tasarruf açığı, cari açık ve özel sektör borçlarının artması ekonomide kırılganlık oluşturmasının yanı sıra makroekonomik istikrarı da tehdit etmekte ve hedeflenen büyüme modelinin uygulamasını zorlaştırmaktadır. Büyüme hedeflerine ulaşmak için bankacılık sektörü aracılığı ile kredi kanalının sıklıkla devreye sokulduğu görülmektedir. Ancak kredilerin kontrolsüz olarak genişlemesi Türk lirasının aşırı değerlenmesine, cari açığın artmasına ve yabancı sermaye girişiyle faizlerin yükselmesine neden olabileceğinden kredi genişlemesinin kontrolünün sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmada bireysel kredi sisteminde yer alan taşıt kredisi, konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarının ekonomik büyüme üzerinde etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda öngörülen verimli yatırımlarla hedeflenen büyümenin sağlanması için kredi kanalı politikalarının ne yönlü etkisi olduğu ortaya konmuş olacaktır

Keywords

Ekonomik büyüme, bireysel krediler, johansen eşbütünleşme analizi

Read:1496

Download: 573