ISSN:2149-8598

Medeniyet Kurucu Temel Dinamikler Ekseninde Bir Siyaset Felsefesi Geliştirmek, Hilmi Ziya Ülken’in Hâkimiyet Düşüncesi Ekseninde Bir Değerlendirme


İnsanlık tarihi boyunca medeniyet kavramı ile zıddı olduğu düşünülen barbarlık birlikte ele alınmıştır. Barbarlık, kaba kuvvet, yıkıcılık, istila, yerleşik düzen düşmanlığı, kabalık gibi anlamlar yüklenerek tarif edilmiştir. Medeniyet ise, yerleşik düzen kurabilmek, meslek ve sanat sahibi olmak, düzenli, yasalı, adil rejimler kurabilmek, ahlak ve hukuk ile kayıtlı olmak, kültür, sanat, bilim ve felsefe ile uğraşıp nesilden nesile bu bilgi ve kabiliyetleri aktarabilmek gibi anlamlara gelir. Medeniyetle çağrışım yapan ve ilk akla gelen kavramlardan biri de kültürdür. Kültür, insan varlığı için tanımlanması ve betimlenmesi hem en kolay hem de en zor kavramdır. Zorluğu, o kültürün içinde olanların onun farkında olmamalarından ileri gelmektedir. Medeniyet ve kültürün akla getirdikleri bir diğer kavram ise şahsiyettir. Şahsiyet, kişiyi o kişi yapan özellikler ve benimsenen değerler bütünüdür. Şahsiyet varlığına dönüşmüş olan insan ferd-i yegâne’dir, tek nüshadır. Yegâne nüsha veya biricik olarak tanımlanan insanlardan ( bireylerden ) oluşan bir toplum ve o toplumun siyasî idaresi, inşâ ve medeniyet kuruma düşüncesi ekseninde, birbirleriyle uyumluluk arz etmek durumundadır. Siyasî devlet yapısının kurumsal yapısı ( Eğitim, Hukuk, Ekonomi, Din, Ordu ) ile bunların insandaki karşılığı olan ferdî değerlerin ( Bilgelik, Adalet, Şecaat, Merhamet, Cesaret ) birbirine uygunluğunun olması, tam olmaları, amacına ve anlamına uygun işleyebilmesi erdem olarak zaruret arz etmektedir.


Keywords


Medeniyet, Kültür, Erdem, Siyaset, Ahlâk

Author: Mehmet Latif BAKIŞ
Number of pages: 132-138
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.951
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.