ISSN:2149-8598

Vergi Yükünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri


Bu çalışmada; devletin kamusal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplamış olduğu vergiler ve devletçe izlenen vergilendirme politikalarının ekonomik büyüme üzerine etkileri incelenmiştir. Vergi, devletin veya devletten vergilendirme yetkisi alan kamu idarelerinin, kamu harcamalarını karşılamak amacıyla kanuna dayanılarak ve usulüne uygun olarak, gerçek ve tüzel kişilerden hukuki cebir altında, karşılıksız olarak ve geri vermek üzere aldıkları paralar şeklinde tanımlanmaktadır. Vergi yükünün boyutu ekonomik faaliyetleri yürütenler açısından önemli bir maliyet unsurudur. Vergi yükü bu açıdan ekonomik büyüme üzerinde etkisi olan bir maliyet unsuru olarak görülmektedir. Bu bağlamda, maliye politikası aracı olarak vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri irdelenirken, ekonomik büyümenin bağımlı değişken olarak, belirlendiği bir modelde bağımsız değişken karakteristiğine bürünecek olan emek, sermaye birikimi, teknoloji gibi kalemlerinin vergi yükünden nasıl ve ne derece etkileneceğinin ele alınması faydalı olacaktır. Bu çalışma vergi yükünün ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini amaçlamaktadır. Çalışmada öncelikle vergi ve ekonomik büyüme terimlerinin kapsamına değinilmiş olup daha sonrasında belli kriterler altında (ülkelerin siyasi yapıları ve gelişmişlik seviyeleri, uygulanan vergilendirme politikaları) bu terimler arasında oluşabilecek ilişkilere değinilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Vergi, Ekonomik Büyüme, Vergi Yükü

Yazar: Bahar İNCEÖREN -
Sayfa Sayısı: 598-608
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.952
Tam Metin:
Journal of Academic Value Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.