Vergi Yükünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri
The Effects of Tax Load On Economic Growth

Author : Bahar İNCEÖREN
Number of pages : 598-608

Abstract

Bu çalışmada; devletin kamusal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplamış olduğu vergiler ve devletçe izlenen vergilendirme politikalarının ekonomik büyüme üzerine etkileri incelenmiştir. Vergi, devletin veya devletten vergilendirme yetkisi alan kamu idarelerinin, kamu harcamalarını karşılamak amacıyla kanuna dayanılarak ve usulüne uygun olarak, gerçek ve tüzel kişilerden hukuki cebir altında, karşılıksız olarak ve geri vermek üzere aldıkları paralar şeklinde tanımlanmaktadır. Vergi yükünün boyutu ekonomik faaliyetleri yürütenler açısından önemli bir maliyet unsurudur. Vergi yükü bu açıdan ekonomik büyüme üzerinde etkisi olan bir maliyet unsuru olarak görülmektedir. Bu bağlamda, maliye politikası aracı olarak vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri irdelenirken, ekonomik büyümenin bağımlı değişken olarak, belirlendiği bir modelde bağımsız değişken karakteristiğine bürünecek olan emek, sermaye birikimi, teknoloji gibi kalemlerinin vergi yükünden nasıl ve ne derece etkileneceğinin ele alınması faydalı olacaktır. Bu çalışma vergi yükünün ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini amaçlamaktadır. Çalışmada öncelikle vergi ve ekonomik büyüme terimlerinin kapsamına değinilmiş olup daha sonrasında belli kriterler altında (ülkelerin siyasi yapıları ve gelişmişlik seviyeleri, uygulanan vergilendirme politikaları) bu terimler arasında oluşabilecek ilişkilere değinilmiştir.

Keywords

Vergi, Ekonomik Büyüme, Vergi Yükü

Read:1469

Download: 495

Atıf Bulunamadı