Dönüşümcü Liderlik, Sosyal Değişim İdeolojisi, İşyeri Sosyal Dâhil Edilme, İşte İyi Olma Hali ve Örgüte Duygusal Bağlılık İlişkileri
Relationships Between Transformational Leadership, Social Change Ideology, Workplace Social Inclusion, Well Being at Work and Affective Commitment to Organization

Author : Seda UYAR - Şebnem ASLAN
Number of pages : 957-974

Abstract

Amaç: Araştırmanın amacı sağlık çalışanlarında dönüşümcü liderlik, sosyal değişim ideolojisi, işyeri sosyal dâhil edilme, işte iyi olma hali ve örgüte duygusal bağlılık ilişkilerinin araştırılmasıdır. Yöntem: Araştırma Konya ilinde 5 hastaneden 350 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada SPSS 10.0 ile tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi, Lisrel 8.0 ile doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli uygulanmıştır. Araştırmada yer alan ölçeklerin doğrulayıcı faktör analiziyle yapısal geçerliliği ve Cronbach Alpha katsayısıyla yapı güvenilirliği araştırılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda dönüşümcü liderlik sosyal dâhil edilmeyi ve duygusal bağlılığı etkilemekte; sosyal dâhil edilme de işte iyi olma halini olumlu yönde etkilemektedir. Sosyal dâhil edilmeyi etkileyen değişken ise sosyal değişim ideolojisi bulunmuştur. Tartışma: Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda dönüşümcü liderlik tarzının sosyal dahil edilmeyi kolaylaştıracağı ve örgüte olan bağlılığı da arttıracağı söylenebilir. Ayrıca çalışanların karşılıklı beklenti içerisinde olmaları örgüte dahil olmalarını kolaylaştırmaktadır.

Keywords

Dönüşümcü Liderlik, Sosyal Değişim İdeolojisi, İşyeri Sosyal Dâhil Edilme, İşte İyi Olma Hali, Örgüte Duygusal Bağlılık.

Read:1196

Download: 366

Atıf Bulunamadı