Sosyal Medyanın Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Hitit Üniversitesi Öğrencileri Örneği
The Effect of Social Media on Purchasıng Behavıor: The Case of Hıtıt Unıversıty Students

Author : Kevser Buran - Güngör KARAKAŞ - Şule EREN
Number of pages : 975-982

Summary

Yaşamın çoğu alanında kullanılan internet son yıllarda alışverişin yapısını değiştirmiş ve e-ticaret sitelerinin yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Yaygınlaşan e-ticaret ve sosyal medya kullanımı ile birlikte sosyal medya pazarlama faaliyetlerinde (SMPF) tüketici algısının önemi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı SMPF’nin satın alma davranışlarındaki etkisini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden 279 kişi ile anket uygulamasına gidilmiştir. Elde edilen veriler açımlayıcı faktör analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam varyansın %70,463’sini açıklayan 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu faktörlerin söylenti, moda ve bilgilendiricilik olduğu tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerin sosyal medya ve e-ticaret konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları ve etkilenmeye açık oldukları ifade edilebilir.

Keywords

Sosyal Medya, Hitit Üniversitesi, Pazarlama, Satın alma Davranışı.

Read:812

Download: 264