Şırnak İli Hanehalkı Tüketim Harcamaları Analizi
Analysis of Sirnak Provincial Household Consumption Expenditures

Author : ihsan GÜZEL - Bekir Sami OĞUZTÜRK
Number of pages : 205-224

Abstract

Bu çalışmanın amacı Şırnak ilinde ikamet eden hanehalklarının tüketim harcamalarını analiz etmektir. Gelir-tüketim arasındaki ilişki incelenecek ve 12 mal grubu için ayrı ayrı harcama esneklikleri hesaplanacaktır. Çalışmada ayrıca Engel Kanunu Şırnak ilinde yaşayan hanehalkları için geçerli mi değil mi sorusuna yanıt aranacaktır. Bilindiği üzere Engel Kanunu der ki tüketicilerin gelir seviyesi yükseldikçe gıda harcamalarına ayrılan bütçe payı azalmaktadır. Çalışmada Şırnak örnekleminde de benzer durumun söz konusu olup olmadığı ortaya konacaktır. Bu amaçla il genelinde 382 hanehalkına yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Yüzyüze görüşmeler ve anket neticesinde ilginç bulgulara rastlanmıştır. Engel fonksiyonları yardımıyla regresyon analizi kullanılarak her bir mal grubu için harcama esnekliği hesaplanmıştır. Çalışma neticesinde gelir düzeyi arttıkça gıda harcamalarına ayrılan payın azaldığı ortaya konmuştur. Bu ise Engel Kanunu Şırnak ili için geçerlidir anlamına gelmektedir. Engel Kanununun yanı sıra tüm harcama grupları için esneklikler hesaplanmış ve esneklik katsayılarına göre mallar sınıflandırılmıştır. Çalışmadaki dikkat çekici bulgulardan bir tanesi sağlık hizmetlerine erişim amaçlı ulaştırma harcamalarının bütçede önemli bir paya sahip olmasıdır.

Keywords

Şırnak, Tüketim harcamaları, Engel Kanunu, Esneklik, Regresyon Analizi

Read:1182

Download: 646

Atıf Bulunamadı