Örgütsel Yaratıcılık Kavramının Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-4
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-15 21:56:09.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 348-361
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni fikirlerin üretilmesi olarak tanımlanan örgütsel yaratıcılık, ilgili yazında yoğun biçimde ele alınan bir kavramdır. Örgütlerin başarısında ve yaşamını sürdürmesinde önemli bir rekabet avantajı olarak yaratıcılık, yenilik sürecinin de ilk aşamasını oluşturmaktadır. Ancak, kuram ve pratikte önemli bir kavram olan yaratıcılığın alan yazında kısa bir geçmişi vardır. Bu kapsamda mevcut çalışma ile yabancı yazında yaratıcılık kavramını açıklamaya yönelik yapılan akademik çalışmalar incelenmiş, kavramının hangi ana ve alt temalar açısından incelendiğinin tespitine odaklanılmıştır. Buradan hareketle Web of Science veri tabanında yer alan makale verileri ele alınmış ve Vosviewer programı ile bibliyometrik analiz gerçekleştirilmiştir. Analizde kavramın diğer olası kavramlarla olan ağ ilişkisi belirlenmiş sonrasında kümelendirme ve görselleştirme vasıtasıyla hipotetik modelin alt yapısı kurgulanmıştır. Analiz neticesinde elde edilen üç temel kümenin örgütsel yaratıcılığın kelime veya kavram temelli temsilcisi olduğu belirlenmiştir. Söz konusu kümeler, örgütsel düşünce sistemi, örgütsel yansıma alanı ve performans olarak adlandırılmış ve bu kapsamda açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

Organizational creativity, which is defined as the generation of new ideas. Creativity that has been extensively discussed in the related literature. Creativity, as an important competitive advantage in the success and survival of organizations, also constitutes the first stage of the innovation process. However, creativity, which is an important practical and theoretical concept, has a short history in the literature. Creativity that has been extensively discussed in the related literature. The current study focuses on determining which main and sub-themes this concept is examined in academic context. In the study, the articles in the web of science database were examined. The articles were analyzed by performing Bibliometrics analysis with the Vosviewer program. It is aimed to determine and cluster the network relations of the concepts with each other. A hypothetical model was constructed. It has been determined that three basic clusters are word or concept-based representation of organizational creativity. These clusters are named as organizational thought system, organizational reflection area and performance.

Keywords