Yükseköğretimde Yapay Zekâ Tabanlı Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 14:26:36.0
Language : Türkçe
Konu : Yükseköğretim Çalışmaları
Number of pages: 182-194
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, teknolojik ilerlemeler ve sürdürülebilirlik çabalarının kesiştiği bir dönemde, yükseköğretim kurumları geleceği şekillendirmede kilit bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, yapay zekâ teknolojisinin yükseköğretimde sürdürülebilirlik yaklaşımlarına olan potansiyeli giderek daha fazla ilgi çekmektedir. Bu çalışma, yükseköğretimde sürdürülebilirlik alanında yapay zekânın rolünü araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma, dört farklı sürdürülebilirlik yaklaşımını ele almaktadır. İlk olarak, yapay zekâsız ve düşük sürdürülebilirlik seviyesindeki bir senaryo incelenmektedir; bu senaryo, geleneksel öğretim yöntemlerinin aşırı kaynak kullanımını içermektedir. Ardından, yapay zekâsız ve yüksek sürdürülebilirlik seviyesindeki bir yaklaşım değerlendirilmekte; bu durum, çevre dostu uygulamaların vurgulanmasını içermektedir. Üçüncü olarak, yapay zekâ kullanımıyla düşük sürdürebilirlik seviyesinde bir senaryo ele alınmaktadır; bu durumda, yüksek enerji tüketen yapay zekâ uygulamaları yer almaktadır. Son olarak, yapay zekâ kullanımıyla yüksek sürdürülebilirlik seviyesinde bir yaklaşım sunulmaktadır; bu yaklaşım, enerji tüketim optimizasyonu gibi çevre dostu hedefleri içermektedir. Çalışma, her bir yaklaşımın avantajlarını ve zorluklarını ele alarak, yapay zekânın yükseköğretimde sürdürebilirlik hedeflerine nasıl katkı sağlayabileceğini tartışmaktadır. Ayrıca, gelecekteki potansiyel gelişmeleri öngörerek yapay zekânın yükseköğretimdeki sürdürebilirlik amaçlarına nasıl entegre edilebileceğini ve bu alandaki gelecekteki araştırmalara yön verebilecek somut önerileri sunmaktadır. Sonuç olarak, çalışma, yapay zekânın yükseköğretimde sürdürülebilirlik amaçlarına nasıl entegre edilebileceği konusunda önemli bir kılavuz sunmaktadır.

Keywords

Abstract

In today's age, where technological advancements intersect with sustainability efforts, higher education institutions play a pivotal role in shaping the future. In this context, the potential of artificial intelligence technology in sustainability approaches within higher education is gaining increasing attention. This study aims to explore the role of AI in the field of sustainability in higher education. The study addresses four distinct sustainability approaches. Firstly, a scenario without AI and with low sustainability is examined, which includes traditional teaching methods that involve excessive resource usage. Next, an approach without artificial intelligence but with high sustainability is assessed, emphasizing eco-friendly practices. Thirdly, a scenario involving AI with low sustainability is presented, featuring high-energy-consuming AI applications. Lastly, an approach using AI with high sustainability is introduced, encompassing environmentally friendly objectives like energy consumption optimization. The study discusses how AI can contribute to sustainability goals in higher education, addressing the advantages and challenges of each approach. It also anticipates potential future developments, suggesting how AI can be integrated into higher education sustainability objectives and provides concrete recommendations for upcoming research in this domain. In conclusion, the research presents a significant guide on integrating AI for sustainability aims in higher education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics