ISSN:2149-8598

6360 Sayılı Yasa ile Getirilen Yeniliklerin Yerel Halk Üzerindeki Etkililiğinin Ölçülmesi: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği


Dünyada yaşanan hızlı değişimleri ve gelişmeleri takip etmeye çalışan ülkemiz, 20. yüzyılın sonlarından itibaren kamu yönetiminde yeniden yapılanma, reform adları altında kamu kurum ve kuruluşlarında yeni düzenlemeler yapma yoluna giderek, kamu yönetiminde yaşanan mevcut sorunlara çözüm bulmaya çalışmıştır. Bu çözüm arayışlarına yönelik birçok yeni yasa çıkarılmıştır. Çıkarılan bu yasalar arasında yer alan 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir yönetim sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Çalışmamızda 6360 sayılı yeni büyükşehir belediye yasasının, yerel halk üzerindeki sosyal ve ekonomik anlamda nasıl bir etki bıraktığı ve geleceğe yönelik halkın düşünce ve sorunlarının ortaya çıkarılması ile bu sorunlara ilişkin cevaplar aranmaya çalışılacaktır. Araştırmamızda örneklem olarak 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir belediyesi olarak halka hizmet vermeye başlayan Malatya ili alınmış olup Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yasa gereğince yapmış olduğu faaliyetlerin sosyal ve ekonomik anlamda, yerel halk üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin derecesi ölçülecektir. Araştırmamızda anket (200 kişi ile), yüz yüze görüşme, gözlem ve literatür tarama yöntemleri kullanılacaktır. Çalışmamızda elde edilen bulguların birkaçını şöyle sıralayabiliriz; emlak, çevre ve çöp vergileri, yapı ruhsat vergileri gibi vergi kalemlerinde artış olmuştur. Konut kiraları, konut ve arsa fiyatlarının ve ulaşım ücretlerinin arttığı; büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanının genişlemesi ile birlikte çevre ve peyzaj düzenlemelerinin, yol, su ve kanalizasyon hizmetlerinin yetersiz kaldığı; nüfusun artmasına paralel olarak halkın iş olanaklarının azalması gibi olası sorunlar saptanmış ve bu sorunlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.


Keywords


6360 sayılı Yasa Büyükşehir Belediyesi Yerel Halk Etkililik

Author: Vedat YILMAZ - & Şafak KAYPAK
Number of pages: 405-418
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.552
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.