ISSN:2149-8598

Otel Çalışanlarının Liderle Özdeşleşme Tutumları: Antalya Örneği


Son yıllarda, liderlik alanında yapılan araştırmaların sayısının artması ve konunun pek çok farklı sektörde ve farklı değişkenlerle birlikte ele alınması, liderlikle ilgili yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Liderle özdeşleşme, yeni fakat nispeten daha az ele alınmış konulardan biridir. Liderle özdeşleşme, takipçilerin amaçlarını liderlerinin amaçlarıyla uyumlaştırdığı bir iletişim sürecidir. Liderleriyle özdeşleşen takipçiler, liderlerinin gösterdiği hedeflere kendilerini adamaktadırlar. Bu çalışmada, otel işletmelerinde çalışanların liderle özdeşleşme tutumları araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini Antalya’da bulunan ve turizm işletme belgesine sahip otel işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. Örneklem ise tabakalı örnekleme metodu ile belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler, anket tekniği ile elde edilmiştir. Anketler yüzyüze metodu ile uygulanmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Analizlerde betimleyici istatistikler, faktör, t-testi ve one-way anova analizleri kullanılmıştır. Sonuçta, otel çalışanlarının liderle özdeşleşme tutumlarının orta düzeyde olduğu ve bu tutumun medeni durum, otelde çalışma süresi ve kadro türüne göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı ortaya çıkmıştır.


Keywords


Liderle Özdeşleşme, Turizm, Otel

Author: Sine ERDOĞAN MORÇİN
Number of pages: 10-16
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.705
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.