ISSN:2149-8598

İşletme Bölümü Lisans Öğrencilerinin Bilgisayarlı Muhasebe Derslerindeki Başarı Düzeylerinin ve Derse Bakış Açılarının İncelenmesi


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme bölümü öğrencilerinin mezun olduktan sonra, kamu sektöründe ve özel sektörde iş olanakları bulunmaktadır. İşletme bölümü mezunlarından, muhasebe bölümünde çalışmayı tercih edenlerin lisans öğrenimi sırasında aldıkları “Bilgisayarlı Muhasebe” dersindeki başarı durumları, aldıkları teorik bilgilerin uygulamaya aktarılması bakımından önem arz etmektedir. Bu araştırmada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İİBF İşletme bölümünde “Bilgisayarlı Muhasebe” dersini almış öğrencilerin başarı düzeylerinin ve derse bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF İşletme bölümünde öğrenim gören öğrencilerin başarı durumlarına ilişkin bilgiler ilgili üniversitenin öğrenci bilgi sisteminden alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin derse olan bakış açılarının belirlenmesine yönelik anket uygulanmış ve anket verilerinin analizinde, SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Analiz sonucunda, “Bilgisayarlı Muhasebe” dersine yönelik bakış açıları arasında “Kullanılan Paket Programlar Hakkındaki İfadeler” ve “Öğrencilerin Derse Yönelik Tutum ve Bakışları Hakkındaki İfadeler” bakımından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların “başarı düzeyleri” ile “öğrenim türü” arasında negatif yönlü çok zayıf ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.


Keywords


Bilgisayarlı Muhasebe Dersi, Başarı Düzeyi, Derse Bakış Açısı.

Author: Seher Meral ÇEVİREN - & Mustafa KILLI
Number of pages: 104-110
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.730
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.