İyi Yönetişim ve Türkiye Performansı
Principles of Good Governance and Good Governance Practices in Turkish Public Administration

Author : Arzu YILDIRIM
Number of pages : 818-835

Summary

Değişen ve gelişen dünyada teknolojik gelişmelerin de hız kazanarak artık insan hayatının vazgeçilemez bir unsur haline gelmesi, ulaşım, iletişim ve bilgiye ulaşım olanaklarının artması ve yaşanan tüm bu gelişmelerin dünyanın her yerinde aynı zamanda görülmesi, dünyayı küçük bir köy haline getirmektedir. Böyle olunca insanlar daha çok mal ve hizmet beklentileri içerisine girmekte, insanların yaşantıları değişmektedir. Ortaya çıkan tüm bu değişimlerle beraber dünya sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bir dönüşüm içine girmiştir. Yönetim insanlığın var oluşundan beri ortaya çıkmıştır. Bu yaşanan dönüşümle beraber yönetim anlayışında da yeni gereksinim ve beklentilere cevap verecek yeni bir yönetim anlayışının ortaya çıkması gerekmektedir. Bu yeni yönetim anlayışı da hiç kuşkusuz “iyi yönetişim” olarak adlandırılmaktadır. Bu yeni anlayışa göre yöneten ve yönetilen arasındaki önceden beri var olan keskin ayrım ortadan kaldırılmakta ve yönetilenler birer paydaş olarak kabul edilmekte, yönetimin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu yenilik vatandaş beklentilerinin daha etkin, daha ekonomik ve daha verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. İyi yönetişimin sağlanması için ortaya konulan katılımcılık, açıklık, hesap verilebilirlik, hukukun üstünlüğü, eşitlik, etkinlik, cevap verebilirlik, stratejik planlama vs. gibi temel ilkeler yönetimin değişmesinde ve yönetişim anlayışına geçilmesinde vazgeçilmez unsurlar olarak yer almaktadır. Bu kapsamda tüm dünyada kamu yönetimi üzerinde yeni yönetişim anlayışıyla ilgili çalışmalar yapılmakta sistemin yetersizlikleri giderilerek günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir duruma getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Yönetişim sayesinde kararların daha adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde alınması sağlanmaktadır. Yetkilerin kötüye kullanılmasının önüne geçilmektedir. İyi yönetişim aslında bir kültürdür denilebilir, bir yaşam biçimidir. İyi yönetişimin kendinden bekleneni gerçekleştirebilmesi için, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi gerekmektedir. Türkiye, yaşanan bu yönetim anlayışına uyum sağlayabilmek amacıyla yeniden yapılandırma süreci başlatmış ve bu kapsamda özellikle 2000’li yılların başından itibaren kamu yönetimiyle ilgili yoğun olarak reformlar yapma yoluna gitmiştir. Bu noktada çalışmanın amacı, iyi yönetişim ilkelerinin unsurlarını açıklayarak, kamu yönetiminde meydana getirdiği değişimleri incelemektir. Ayrıca, iyi yönetişim ilkelerinin Türk kamu yönetimi için önemi üzerinde durulacaktır.

Keywords

Yönetişim, İyi Yönetişim, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı.

Read:949

Download: 402