Çalışan Sessizliği Açısından Demografik ve Mesleki Özelliklerin İncelenmesi
Investigation of Demografic and Occupational Properties In Terms of Employee Silence

Author : Aysen ERCAN İŞTİN
Number of pages : 585-597

Abstract

Araştırmada çalışanların sessizliklerinin demografik (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu) ve mesleki özelliklerine (çalışılan otel türü, pozisyon ve çalışma süresi) göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma evrenini, Alanya bölgesindeki apart otellerde ve 3,4,5 yıldızlı konaklama işletmelerinde çeşitli departmanlarda çalışan işgörenler oluşturmaktadır. Araştırma 2013 yaz döneminde temmuz ve ağustos ayları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemini ise araştırmaya katılan 205 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışan sessizliğinin demografik ve mesleki özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Mann Whitney U Testleri ve Kruskal Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Yapılan Testlerin sonucunda; cinsiyet, medeni durum, çalışılan pozisyon, çalışma süresi ile yaş grubu değişkenlerine göre çalışan sessizlik boyutları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ancak eğitim durumu değişkenine göre yönetim politikası ve anlayışından dolayı ön lisans mezunu çalışanların sessizlik davranışlarının yüksek olduğu; yüksek lisans mezunu çalışanların ise sessizlik davranışlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Çalışılan departmana göre çalışanların deneyim sonucu sessiz kalma ve faydasız uğraş inancına yönelik algıları arasında anlamlı bir farklılık görülüp daha çok satış & pazarlama departmanında çalışanların diğer departmanlarda çalışanlara oranla sessizlik davranışlarının düşük olduğu; insan kaynakları departmanında çalışanların ise sessizlik davranışlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışılan otel türüne göre çalışanların demografik ve mesleki özelliklerine ilişkin güven sorunu ile işi kaybetme ve izolasyon korkusu, ilişkileri zedeleme korkusu, deneyim sonucu sessiz kalma ve faydasız uğraş inancı, yönetim politikası ve anlayışı ile tecrübe ve bilgi yetersizliğine yönelik algıları arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Bu bağlamda, 3 yıldızlı otellerde çalışanların, 4 yıldızlı otellerde çalışanlara göre sessizlik davranışlarının daha yüksek olduğu; apart otellerde çalışanların ise 5 yıldızlı otellerde çalışanlara göre sessizlik davranışlarının düşük olduğu söylenebilir.

Keywords

Çalışan Sessizliği, Konaklama İşletmeleri, Alanya.

Read:1312

Download: 511