ISSN:2149-8598

Üniversite Öğrencilerinin Alkol İstismarının Depresyon Düzeyleri İlişkisi Üzerine Bir İnceleme


Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin alkol istismarının depresyon düzeyleri ile ilişkisi ampirik olarak test edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören 160 üniversite öğrencisi (82 kız, 78 erkek) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Michigan Alkolizm Tarama Testi (MATT),” “Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 programı kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda öğrencilerin alkolizm ölçeği puanları ile bireylerin Beck depresyon ölçeğinden aldığı puanları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde orta bir ilişki bulunmuştur. Alkolizm ölçeğinden alınan puan arttıkça depresyon ölçeğinden alınan puanın da arttığı ve üniversite öğrencilerinin alkol istismarının depresyon düzeyleri ile ilişkisi arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma kapsamında öğrencilerin, alkol ve tütün ürünlerine başlamalarının önlenmesi için üniversitelerde düzenlenecek olan eğitim programlarının faydalı olacağı düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Alkol Kullanım Bozuklukları, Alkol İstismarı, Depresyon, Üniversite Öğrencileri

Yazar: Elmas ALVER -
Sayfa Sayısı: 623-638
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.938
Tam Metin:
Journal of Academic Value Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.