ISSN:2149-8598

Muhasebe Meslek Mensuplarının Staj Yapan Meslek Adaylarından Beklenti Analizi: Elazığ-Malatya Örneği


Günümüz işletmeleri teknik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak gerek bürokrasi gerekse de iş yaşamında nitelikli gelişmelere uyum sağlayan insan kaynaklarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Özellikle muhasebe mesleği için günümüzde lise düzeyinde ve lisans ya da ön lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alındıktan sonra staj süreci başlamaktadır. Bu staj sürecinde meslek mensupları ile mesleğe adım atacak olan adayların iletişimi başlamakta ve bu iletişim sonucunda meslek mensuplarının adaylardan beklentileri ve istemleri ortaya çıkmaktadır. Bu noktada da adayların aldıkları eğitime dair teorik bilgilerini uygulama ve pratiğe dönüştürebilmeleri oldukça önemli olmuştur. Bu doğrultuda çalışmamız ile Elazığ ve Malatya illerinde SMMM Odasına kayıtlı olarak çalışan muhasebe meslek mensuplarının yukarıda bahsettiğimiz beklentilerini ortaya çıkarmak ve bu doğrultuda ortaya çıkacak verilerle adayların eğitim kalitelerinin yükselmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Alan araştırmasının ana kütlesini Elazığ ve Malatya il merkezlerindeki SMMM Odasına kayıtlı olan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavir unvanıyla görev yapan yaklaşık 735 meslek mensubu oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler yüz yüze anket tekniği ile elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan başlıca analizler; frekans (sayı) ve yüzde teknikleri şeklindedir. Yaptığımız bu analizler doğrultusunda çalışmamızdan çıkardığımız temel sonuç meslek mensuplarının adaylardan daha fazla pratik iş yaşamına yönelik eğitim beklentileri bulunduğu, iş yaşamında sorumluluktan kaçınmamaları, teknolojik yenilik ve yazılımlara daha yatkın olmaları gerektiğidir. Meslek mensubu adaylarından piyasanın beklentilerini karşılayacak düzeyde donanıma sahip olmaları ve bu konuda yetişmeleri çalışmanın temel çerçevesini oluşturmaktadır.


Keywords


Muhasebe Mesleği, SMMM Stajı, Nitelikli Muhasebe, Muhasebe Eğitimi

Author: Gözde ÖZMEN - Özcan DEMİR-Zülküf NARLIKAYA
Number of pages: 543-553
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.942
Full text:
Journal of Academic Value Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.