ISSN:2149-8598

Sağlık Bakanlığı Çalışanlarının Demografik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılıklarına Olan Etkisinin İncelenmesi


Bu araştırmanın amacı Sağlık Bakanlığı çalışanlarının, demografik özellikleri yönünden örgüte bağlılık seviyelerinin hangi düzeyde olduğunu tespit etmektir. Araştırmanın evreni 5415 kişi, örneklemi ise gönüllü 244 erkek ve 232 kadın olmak üzere toplam 476 çalışandan oluşmaktadır. Bilgi ve veriler Meyer, Allen, ve Smith tarafından geliştirilmiş Örgütsel bağlılık ölçeği ve demografik özellik ihtiva eden 7 soruluk kişisel bilgi formunun bulunduğu anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket 2017 yılı yaz aylarında Sağlık Bakanlığı çalışanlarında uygulanmıştır. Araştırmada bir ana hipotez ve yedi alt hipotez bulunmaktadır. Araştırmada normallik testi, çarpıklık ve basıklık testi, hipotez testlerinden t Testi ve varyans analiz tekniklerinden ANOVA testi kullanılmıştır. Yapılan testler sonucunda demografik özelliklerin örgütsel bağlılık üzerinde etkili rol oynadığı görülmüştür.


Keywords


Örgüt, Demografik Özellikler, Örgütsel Bağlılık.

Author: Ali TOPAL
Number of pages: 488-503
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.961
Full text:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.