A ve B Tipi Kişilik Özellikleri ile İş Stresi ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Bişkek Örneği
The Relationship Between Type A and Type B Personality Characteristics and Job Stress and Job Satisfaction: An Example From Bishkek

Author : Mehmet ULUTAŞ
Number of pages : 666-683

Abstract

Araştırmada, A ve B tipi kişilik özellikleri ile iş stresi ve iş doyumu ilişkisi incelenmiştir. Örneklem olarak Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri seçilmiştir. Verilere faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analizlerin sonucunda, A tipi kişilik özellikleri ile iş doyumu arasında bir zayıf bir ilişki tespit edilmiştir

Keywords

A ve B Tipi Kişilik Özellikleri, İş Stresi, İş Doyumu, Kırgızistan, Bişkek

Read:1526

Download: 766