ISSN:2149-8598

A ve B Tipi Kişilik Özellikleri ile İş Stresi ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Bişkek Örneği


Araştırmada, A ve B tipi kişilik özellikleri ile iş stresi ve iş doyumu ilişkisi incelenmiştir. Örneklem olarak Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri seçilmiştir. Verilere faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analizlerin sonucunda, A tipi kişilik özellikleri ile iş doyumu arasında bir zayıf bir ilişki tespit edilmiştir


Keywords


A ve B Tipi Kişilik Özellikleri, İş Stresi, İş Doyumu, Kırgızistan, Bişkek

Author: Mehmet ULUTAŞ
Number of pages: 666-683
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.963
Full text:
Journal of Academic Value Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.