Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkileri: Erzurum İli Örneği
The Effects Of Green Marketıng Actıvıtıes On Consumer Purchasıng Behavıor

Author : Kadir DELİGÖZ - Aysel ERCİŞ - Başak GÜL
Number of pages : 942-956

Abstract

Günümüzde gelişen teknoloji ve küreselleşmenin etkisi ile üretim ve tüketim hızla artmaktadır. Bu durum sınırsız gözüyle bakılan doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesine ve çevre tahribatına yol açmaktadır. Bu olumsuz gelişmeler insanların çevreye verdiği zararı fark etmesi ile çevreye olan sorumluluk bilincini giderek artırmıştır. Çevreye verilen zararın telafi edilmeye çalışılması insanları yaşam tarzlarını ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye yöneltmiştir. Tüketicilerin çevre dostu ürünleri tercih etmeye başlamaları işletmeleri de bu yönde harekete geçirmiştir. Yeşil pazarlama, çevresel kaygılarla üretilmiş mal veya hizmetleri satın almak isteyen tüketicilere yönelik yapılan pazarlama faaliyetleridir. Bu çalışmada, tüketicilerin çevre ile alakalı duyarlılıklarının ve sorumluluklarının çevre dostu ürünlere ödeme istekliliğine, ödeme istekliliğinin de satın alma davranışına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; çevre farkındalığının ve sorumluluğunun ödeme istekliğine olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda ödeme istekliliğinin de satın alma davranışını olumlu yönde etki ettiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Yeşil Pazarlama, Çevre Farkındalığı, Çevre Sorumluluğu, Ödeme İstekliliği, Çevre Dostu Ürün

Read:1251

Download: 406

Atıf Bulunamadı