OECD Ülkeleri İçin Elektrik Tüketimi, Kentleşme, Ticaret Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Identfifying Relationship Between Electricity Consumption, Urbanization, Trade Openness and Economic Growth for OECD Countries

Author : Sevilay Konya - Zeynep KARAÇOR - Mahmut Sami DURAN
Number of pages : 767-780

Abstract

Ekonomik büyüme gelir artışına neden olacaktır. Gelir artışı da enerjiye olan talep artışına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla, elektrik tüketimi, kentleşme ve ticari açıklık ekonomik büyümenin artırılması için önemli faktörlerdir. Bu nedenler elektrik tüketimi, kentleşme, ticari açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 1971-2014 dönemi için 28 OECD ülkesinde araştırılması amaçlanmıştır. Dört değişken arasındaki uzun vadeli ve nedensellik ilişkilerini tespit etmek için panel eşbütünleşme, FMOLS (tam değiştirilmiş en küçük kareler), DOLS (dinamik en küçük kareler) ve Dumitrescu ve Hurlin nedensellik testi yapılmıştır. FMOLS ve DOLS tahmincilerinden elde edilen bulgular, uzun dönemde elektrik tüketimi, kentleşme, ticari açıklık ve ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Dumitrescu- Hurlin nedensellik testinin sonuçları, elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü, ticari açıklık ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü, kentleşme ve ekonomik büyüme arasında tek yönlü nedensellik olduğunu göstermektedir.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Elektrik Tüketimi, Nedensellik, Ekonomik Büyüme.

Read:1695

Download: 739

Atıf Bulunamadı