Organizasyonlarda Bilgi Paylaşımını Etkileyen Unsurlar: Munzur Üniversitesi Örneği
Factors Affecting Knowledge Sharing in Organizations: The Case of Munzur University

Author : Cem AYDEN - Haydar BALO
Number of pages : 59-76

Abstract

Bilgi organizasyonlar için vazgeçilmez bir kaynaktır. Diğer kaynakların aksine bilgi paylaşıldıkça önem kazanır ve değeri artar. Bu çalışmada kurumlarda bilgi paylaşımını etkileyen unsurlara değinilmektedir. Munzur Üniversitesi idari personeline uygulanan anket ölçeği ile çalışanların bilgi paylaşımını etkileyen unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; çalışanların gelecekte bilgi paylaşımları, organizasyon yapısının uygun olması, paylaşımda kullanılan araç ve gereçlerin yeterliliği ve bireylerin paylaşımdan kişisel yarar beklemeleri ile ilişkili olduğu söylenebilir. Aksine, çalışanların bilgi paylaşımı konusunda aldıkları eğitim, amirlerin tutumları ve paylaşım sonrası elde edecekleri dışsal ödüllerin gelecekte yapacakları paylaşımla ilişkisi bulunamamıştır.

Keywords

Bilgi yönetimi, bilgi paylaşımı, bilişim teknolojileri

Read:928

Download: 290