Yenilikçi Girişimciliğe İlişkin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Metacognitive Awareness Scale for Innovative Entrepreneurship: A Scale Development Study

Author : Özge ÖZTÜRK
Number of pages : 83-96

Abstract

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin yenilikçi girişimciliğe karşı üst bilişsel farkındalıklarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmacı tarafından ilgili literatür incelemesi yapılarak ve alanda uzman üç akademisyenden uzman görüşü alınarak taslak halinde toplam 55 soru geliştirmiştir. Oluşturulan taslak anket Fırat Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nde herhangi bir lisans programına kayıtlı 299 son sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Oluşturulan taslak anketin çevrimiçi formu (Google Form da) hazırlanarak öğrencilerin forma ulaşabilecekleri link paylaşılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacıyla “Güvenilirlik Analizi” ve “Madde Toplam Puan Korelasyonu” hesaplamalarında yararlanılmıştır. Aynı zamanda ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için “Açıklayıcı Faktör Analizi”, ve Amos programı kullanılarak “Doğrulayıcı Faktör Analizi” yapılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Yapılan analizler neticesinde 55 maddelik taslak anketten 29 madde binişiklik nedeniyle anketten çıkarılmıştır. Varimax döndürmesi sonuçlarında maddeler toplam 4 faktör altında toplanmıştır. Bu faktörler toplam varyansın %59.841’ini açıklamaktadır. Anketin alt boyutlarının güvenilirlik katsayısı 0.804-0.904 arasında değişkenlik göstermektedir. Ölçekte yer alan maddelerin ayırt ediciliklerinin belirlenmesi amacıyla ölçekten elde edilen ham puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanmış, alt %27 ve üst %27’de yer alan grupların puan ortalamaları bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda alt ve üst grup madde puanlarının ortalamaları arasında bütün maddeler açısından p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Geliştirilen ölçeğin ortalama puanı hesaplanarak katılımcının yenilikçi girişimciliğe ilişkin üst bilişsel farkındalık düzeyi belirlenebilmektedir. Analizler neticesinde üniversite öğrencilerinin üst bilişsel farkındalıklarını belirlemeye yönelik ölçeğin kullanılabilir bir araç olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Üst Bilişsel Farkındaklık, Yenilik, İnovasyon, Girişimcilik, Yenilikçi Girişimcilik

Read:886

Download: 262